Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo sa izdavanjem Revije za pravo osiguranja 2002. godine, časopisa za teoriju i praksu osiguranja. Ovo udruženje je nacionalna sekcija AIDA Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA Association Internationale de Droit des Assurrances – International Association for Insurance Law). Ono je osnovano 1961. kao Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja. Više o radu i aktivnostima ovog Udruženja možete saznati na adresi: www.srbija-aida.org

Imajući u vidu stremljenje naše države ka članstvu u Evropskoj uniji, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je u poslednjih nekoliko godina ostvarilo intenzivnu saradnju sa brojnim kolegama iz država koje su ili članice EU ili države kandidati za članstvo. To je kulminiralo imenovanjem međunarodne Redakcije časopisa u 2012. godini, koju sačinjavaju ugledni profesori prava osiguranja sa velikih evropskih univerziteta. Pored ove činjenice, u časopisu se pojavljuju, pored domaćih, i inostrani autori koji pružaju dragocen doprinos analizi tekućih pitanja i trendova u nacionalnim pravima, a posebno u svetlu usklađivanja nacionalnih pravnih sistema sa propisima EU. Vodeći računa o ovoj činjenici kao i podizanju opšteg nivoa prepoznatljivosti naše publikacije i van granica Srbije, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je odlučilo da, počev od br. 1/2013, Revija za pravo osiguranja nosi naziv „Evropska revija za pravo osiguranja.”

U Evropskoj reviji za pravo osiguranja objavljuju se članci koji se odnose na sve vrste osiguranja – osiguranje života i neživotno osiguranje (osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti). Ipak, Evropska revija za pravo osiguranja nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).

O nama

Evropska revija za pravo osiguranja je časopis za teoriju i praksu osiguranja sa čijim je izdavanjem Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo 2002. god. On ipak nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).

Cilj redakcije časopisa je da u svakom broju pored teorijskih članaka bude objavljeno što više priloga sa stručnim informacijama iz prakse osiguranja, koje će biti od koristi svima onima koji se bave osiguranjem. Da bi to mogla da ostvari, redakcija se opredelila da otvori više rubrika, tako da u časopisu čitalac može da nađe, pored izvornih i preglednih članaka, osvrte, komentare, analize, domaću i inostranu sudsku praksu i praksu Evropskog suda pravde, prevedene strane propise, uključiv one koje čine pravo osiguranja EU, pitanja i odgovore i druge ad hoc rubrike. Redakcija čini otvoreni poziv čitaocima, stručnjacima, domaćim i inostranim, da svojim prilozima sarađuju u časopisu i time daju svoj doprinos njegovoj aktuelnosti i kvalitetu. Članci u Evropskoj reviji za pravo osiguranja se objavljuju nakon prethodno sprovedene anonimne recenzije. Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Udruženje za pravo osiguranja Srbije ima eksluzivno pravo da dozvoli ili ne dozvoli umnožavanje u bilo kom obliku i formi, sadržaja ili dela sadržaja objavljenog u Evropskoj reviji za pravo osiguranja.

Poziv za dostavljanje radova

Poštovani, pozivamo Vas da dostavite svoje radove za naredni broj Evropske revije za pravo osiguranja. Radove dostavite na adrese:

mrksicmarija@gmail.com
pierpaolo.marano@unicatt.it

Radovi će nakon dostavljanja biti prosledjeni recenzentima. Rezultat recenzije može biti prihvatanje rada, vraćanje rada uz ispravke u skladu sa primedbama recenzenata ili neprihvatanje rada.

Novosti

Od januara 2016. godine Evropska revija za pravo osiguranja nalazi se u bazi časopisa za društveno-humanističke nauke, ERIH PLUS. Od decembra 2013. Evropska revija za pravo osiguranja indeksirana je u HeinOnline listu časopisa, koja obuhvata više od 1800 časopisa iz oblasti prava i sa pravom povezanih disciplina. Takođe, časopis je uključen i u bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich’s Periodicals Directory – Ulrich’s Web.

Prateći stremljenje naše države ka članstvu u Evropskoj uniji, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je u poslednjih nekoliko godina ostvarilo intenzivnu saradnju sa brojnim autorima iz država koje su ili članice EU ili države kandidati za članstvo. To je kulminiralo imenovanjem međunarodne Redakcije časopisa u 2012. godini, koju sačinjavaju ugledni profesori prava osiguranja sa velikih evropskih univerziteta. Pored ovog, treba istaći da se u časopisu u poslednjih nekoliko godina javlja sve veći, čak preovlađujući broj, kako domaćih tako i inostranih autora, koji u svojim člancima daju dragocen doprinos ispitivanju novih instituta u pravu osiguranja EU i u nacionalnim pravima država članica i usklađivanju nacionalnih pravnih sistema osiguranja ovih država sa propisima EU kojima su ovi instituti normirani. Vodeći računa o ovoj činjenici, da naziv časopisa treba da odrazi sadržinu članaka koji se u njemu objavljuju, kao i na toj osnovi podizanju opšteg nivoa prepoznatljivosti našeg časopisa u i van granica Srbije, Upravni odbor Udruženja za pravo osiguranja Srbije je odlučilo da Revija za pravo osiguranja od broja 1/2013 nosi naziv „Evropska revija za pravo osiguranja.”

Poslednji objavljeni radovi
Baze naučnih časopisa