Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2013

Zastarelost potraživanja naknade štete - sporna pitanja u sudskoj praksi u vezi sa štetom prouzrokovanom krivičnim delom

zastarelost, naknada štete, pravna sigurnost, odgovorno lice

Zastarelost, kao pravni institut, za svoj osnovni cilj ima obezbeđenje opšte pravne sigurnosti, koja bi bila ugrožena ako bi jedno stanje koje nije dugo osporavano bilo napadnuto tužbom. Do zastarelosti dolazi protekom zakonom utvrđenih subjektivnih i objektivnh ro- kova, čijim nastupanjem imalac prava može da izgubi zakonsku mogućnost prinudne naknade pretrpljene štete. Međutim, nekonzistentnost sudske prakse u rela- tivno sličnim pravnim situacijama dovela je do pravne nesigurnosti, odnosno smisao i cilj zastarelosti naknade štete nisu ostvareni. Navedeno se, pre svega, odnosi na različito tumačenje odredbe člana 377, stav 1 Zakona

0 obligacionim odnosima  u smislu davanja odgovora na pitanje: Da li produženi rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom važi

samo prema štetniku ili i prema licu koje za štetnika

odgovora? Autor ovog rada, uz navođenje činjenica i pokušaj zauzimanja neutralnog stava u vezi sa pravilnom primenom pomenute odredbe, ukazuje na neophodnost da se najviše sudske instance na potpuno jasan

1 nedvosmislen način opredele na koga se odrednica „odgovorno lice" iz člana 377 Zakona o obligacionim odnosima tačno odnosi i time prekinu višedecenijsko „lutanje" u potrazi za odgovorom na ovo pitanje.

Radivoje Kastratović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA