Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2002

Uticaj novih propisa o deviznom poslovanju na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

UVODNE NAPOMENE
Stupanjem na snagu Zakona o deviznom poslovanju (Službeni list SRJ, br. 23/2002) 28. aprila 2002 godine i novih propisa donetih saglasno ovom zakonu, zaključno do 31. avgusta 2002. godine, prestale su da važe odredbe ranijih deviznih propisa, suprotnih odredbama novih propisa.
Propisi o deviznom poslovanju su često menjani poslednjih pedeset godina. Skoro istovremeno promene deviznih propisa su pratile i izmene zakona o osiguranju imovine i lica, koji su regulisali, između ostalog, koja se imovina i lica u zemlji mogu i pod kojim uslovima osigurati, saosigurati i reosigurati u inostranstvu.

Tomislav Petrović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA