Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2004

Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajućeg društva o izboru nosioca viškova rizika

U istoriji je zabeleženo da se prva agencija za ocenu boniteta pojavila u drugoj polovini 19. veka kao posledica potrebe da evropski investitori saznaju nešto više o svojoj imovini u oblasti infrastrukture koja se tek počinjala razvijati u Americi.
Pravo investitora na informisanost o finansi- jskom statusu firme u koju ulažu kapital ili analiza stepena izvesnosti da će neka organizacija biti u stanju da uredno ispuni ugovorene finansijske obaveze bila je osnovna ideja vodilja osnivanju takvih agencija.

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA