Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014

Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

Ključne reči: elementarne nepogode, rizici, štete, premija, osiguranje, reosiguranje

U radu se analiziraju pravni aspekti francuskog sistema osiguranja od elementarnih nepogoda organizovanog kroz četiri nivoa pokrivanja. Detaljna pažnja posvećena je sistemu pokrivanja šteta usled elementarnih nepogoda iz Zakonika o osiguranju, posebno o osiguranim rizicima i imovini, uslovima osiguranja, sankcijama za kršenje zakona, osiguranim štetama, definiciji elementarne nepogode i aktiviranju pokrića, određivanju i iskazivanju premije za rizike od elementarnih nepogoda i reosiguranju elementarnih nepogoda preko Centralne kase reosiguranja. Autor je u obradi teme koristio normativni metod, kao i indukciju i dedukciju.
Autor zaključuje da je koncipiranim sistemom finansijske zaštite od elementarnih nepogoda u Francuskoj, postignuta adekvatna, iako ne i potpuna, zaštita imovine francuskih državljana, ali i kontrola određivanja premije i distribucije finansijske zaštite.

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA