Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2015

Alternativno rešavanje sporova u italijanskom sistemu osiguranja

Ključne reči: alternativno rešavanje sporova, arbitraža, posredovanje u pregovorima u sistemu osiguranja

Apstrakt

    Svrha ovog rada je da pruži sveobuhvatan pregled važećih metoda alternativnog rešavanja sporova koji postoje u pravnom okviru EU, sa posebnim osvrtom na pravni sistem Italije, sa ciljem da se smanji visok stepen „zagušenja” sudova država članica i istovremeno ponude efikasni vansudski mehanizmi rešavanja sporova, komplementarni pravosudnom sistemu. Pored tih efekata, analiziraće se prednosti i bitna pitanja metoda alternativnog rešavanja sporova koji postoje u sektoru osiguranja, sa posebnim osvrtom na osiguranje motornih vozila.

Ilaria Garaci

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA