Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2018

Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

Ključne reči: sektor osiguranja, performanse, investiranje, investicioni portfolio

                                             Apstrakt
    Osiguravajuće kompanije, u tržišno orijentisanim finansijskim sistemima, pripadaju grupi nedepozitnih finansijskih institucija. One svojim poslovanjem treba da obezbede dovoljno visoke prinose kako bi u konkurentskoj tržišnoj borbi privukle klijente i povećale godišnju stopu rasta tržišta osiguranja i tržišno učešće u finansijskom sistemu. Takođe, neophodno je da budu sposobne da izvrše svoje obaveze prema osiguranicima u momentu njihovog dospeća. Ono što afirmiše ove institucionalne investitore da zauzmu važno mesto u finansijskom sistemu su stabilan novčani tok, dugoročnost izvora i plasmana sredstava, vremenska nepodudarnost uplata i isplata i predvidivost povlačenja sredstava. S obzirom na to da ekonomska efikasnost u osiguranju zavisi od kapaciteta osiguravajućih kompanija predmet istraživanja biće sagledavanje finansijskih performansi sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i BJR Makedonija). U cilju da se ukaže na tržišnu atraktivnost osiguravača pratiće se investicione aktivnosti i finansijska stabilnost pet sektora osiguranja. Ulaganjem u pojedine oblike finansijske aktive biće predstavljena struktura investicionog portfolija i investiciona aktivnost, a korišćenjem tradicionalnih finansijskih merila performansi biće prikazan stepen uspešnosti njihovog poslovanja u trogodišnjem periodu (2013-2015).

Milena Jakšić Violeta Todorović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA