Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2018

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

Ključne reči: zbirke, dragocenosti, stvari, uslovi osiguranja, rizici, pokriće

 

 

                                         Apstrakt

    U ovom radu, autor analizira sadržinu uslova osiguranja zbirki i dragocenosti osiguravača Kraljevine Velike Britanije  i upoređuje ih sa uslovima osiguranja stvari u domaćinstvu osiguravača u Republici Srbiji. Domaći osiguravači primenjuju uslove osiguranja stvari u domaćinstvu, jer iz njih nije izdvojeno osiguranje zbirki i dragocenosti u obliku posebnih uslova osiguranja, već se posebnom odredbom pruža i pokriće vrednih predmeta ili stvari objedinjenih u zbirkama. Radi potreba izlaganja, autor u određenim slučajevima koristi i pravila iz opštih uslova za osiguranje imovine domaćih osiguravača, koji se shodno primenjuju na ovu vrstu osiguranja. Posebnu pažnju u ovom radu autor posvećuje definiciji predmeta osiguranja, osiguravajućem pokriću i posebnim isključenjima iz pokrića i regulisanju obaveza na sprečavanje nastanka šteta.

 

 [1] Autor napominje da se radi o uslovima osiguravača koji su osnovani i imaju dozvolu za rad u Velikoj Britaniji, ali se radi o osiguravačima iz SAD.

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA