Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2019

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

Ključne reči: ugovor o osiguranju, predugovorno informisanje, naknada štete, culpa in contrahendo, savesnost i poštenje

                                           Apstrakt

    Autor u ovom radu ispituje mogućnost odgovornosti za štetu koju osiguravači pričine ugovaračima osiguranja, odnosno osiguranicima zbog propusta u informisanju pre zaključenja ugovora, a prema stanju sadašnjeg zakonodavstva u Republici Srbiji. Pri tome, autor prvo ukazuje na iznenađujući nedostatak sudske prakse, uz ukazivanje na razloge takvog stanja, da bi potom obrazložio zakonski okvir odgovornosti za štetu zbog propusta u informisanju pre zaključenja ugovora o osiguranju. Koristeći se primerima, potom obrazlaže u čemu se šteta sastoji i kada će postojati, odnosno nedostatak kojih informacija je podoban da prouzrokuje štetu osiguraniku. Autor se potom osvrće na regulisanje odgovornosti za štetu zbog propusta u predugovornom informisanju u odredbama budućeg Građanskog zakonika Srbije, iznoseći alternativne mogućnosti regulisanja u odnosu na sadašnje stanje u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije. U zaključnim razmatranjima autor pokušava da ukaže na neodrživost sadašnjeg stanja i nedovoljnu zaštitu osiguranika, te predlaže da u iščekivanju Građanskog zakonika ne treba sedeti skrštenih ruku, već izmenama drugih propisa privremeno ili trajno poboljšati vidljivost odgovornosti za štetu za propust u predugovornoj fazi kao važnog instrumenta zaštite prava korisnika usluge osiguranja.

LITERATURA

Basedow, J. (2003). Insurance Contract Law as Part of an Optional European Contract Act,     Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, (498).

Borselli, A. (2012). Cognasceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija     potencijalnom osiguraniku u Evropi, Revija za pravo osiguranja, 11(2), 45-54.

Ćurković, M. (2009). Obaveza osiguravatelja na predugovorno informisanje eventualnog     ugovaratelja osiguranja, Zbornik radova: Aktuelnosti građanskog i trgovačkog     zakonodavstva i pravne prakse, (7), 224-233.

Grujić, N. (2017). Pravne posledice neispunjenja obaveze predugovornog informisanja     korisnika usluge osiguranja, Pravo i privreda, (7-9), 414-431.

Grujić, N., Muslijović, A. (2016). Sprovođenje obaveze predugovornog informisanja     korisnika usluge osiguranja u praksi osiguravajućih društva kod nas, Pravo i privreda,     (7-9), 601-623.

Grujić, N. (2011). Područje primene i pravna priroda odgovornosti zbog Culpa in     contrahendo, Pravni zapisi, (1), 273-295.

Grujić, N. (2008). Odnos ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu, Zbornik radova     Pravnog fakulteta u Nišu, (52), 2-22.

Ivančević, K. (2012). Zakonska obaveza informisanja potrošača i obmanjujuće poslovanje,     Pravo i privreda, (4-6), 504-518.

Ivančević, K., (2016). Finansijsko obrazovanje potrošača i delatnost osiguranja, Reforme i     novi izazovi u pravu osiguranja, Jovanović S. Slavnić J. i Marano P. (urednici) Pravo     Reforme i izazovi u pravu osiguranja, (230-250), Beograd: Udruženje za pravo     osiguranja Srbije.

Keglević, A., (2012). Obaveza obaveštavanja kao instrument zaštite potrošača s posebnim     osvrtom na potrošački ugovor o osiguranju, Zbornik radova aktuelnog građanskog i     trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, (10), 412-428.

Petrović Tomić, N. (2018). O potrebi unapređenja srpskog regulatornog okvira osiguranja     usvajanjem Zakona o ugovoru o osiguranju, Tokovi osiguranja, časopis za teoriju i     praksu osiguranja, 2/2018, 7-18.

Petrović Tomić, N. (2016). Zaštita potrošača usluge osiguranja i informaciona paradigma,     Pravo     i privreda, (7-9), 555-576.

Petrović Tomić, N. (2015). Zaštita potrošača usluga osiguranja, Beograd: Pravni fakultet     Univerziteta u     Beogradu.

Prednacrt Građanskog zakonika Srbije (2019), dostupno na:     https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-    republike-srbije.html, 22. 6. 2019.
 
Radišić, J., (2000). Obligaciono pravo, Beograd.

Saserat Alberti, N. (2013). Nove tendencije u oblasti zaštite potrošača u Evropi i Nemačkoj,     Marano P. Jovanović S. i Stanković-Labudović J. (urednici) u: Pravo osiguranja     Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja, (127-140), Beograd:     Udruženja za pravo osiguranja Srbije.

Slavnić, J. (2018). Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno,     korektno i profesionalno, Evropska revija za pravo osiguranja, 17(2), 8-27.

Slavnić, J. (2012). Predlog tema za javnu raspravu koji nisu prihvaćeni u Prednacrtu     Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju, Revija za     pravo osiguranja, 11(1), 27-37.

Slavnić, J., Jovanović, S. (2008). Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija     posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema     direktivama EU i zakonima država članica, Revija za pravo osiguranja, 7(3), 26-49.

Smernica o minimalnim standardima ponašanja i dobroj poslovnoj praksi učesnika tržišta     osiguranja (2018), dostupno na:     https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/Smernice_Trziste_Osiguranja_2018.pdf,     s22. 6. 2019.

Stöbeuer, A. K. (2007). Informations und Beratungspflichten des Versicherers nach VVG     Reform, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswirtschaft, (4).

Šulejić, P. (2010). Ugovor o osiguranju u Prednacrtu građanskog Zakonika Srbije od 2010.     godine, Slavnić J. Jovanović S. (urednici) u: Evropske (EU) reforme u pravu     osiguranja Srbije (162-187), Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije.

Zakon o obligacionim odnosima (1978), Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka     USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna     povelja.

Zakon o osiguranju (2014), Službeni glasnik RS. br. 139/2014.

Nenad Grujić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA