Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2021

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

Ključne reči: reosiguranje, reosiguravač, reosiguranik, principi, bitne činjenice, istovetnost sudbina, istovetnost isplata, alokacija šteta, akumulacija šteta

                            Apstrakt

    Stanje zakonske neregulisanosti ugovora o reosiguranju zadržalo se sve do danas. Jedan od razloga za uzdržanost u zakonskom normiranju ugovora o reosiguranju leži u činjenici da reosiguranje predstavlja pravni posao između profesionalaca − dva pravna lica koja poseduju adekvatno stručno znanje i kojima nije potreban poseban zakonski okvir kojim bi bio regulisan njihov pravni odnos. Međutim, posle izbijanja svetske finansijske krize krajem 2007. godine, postalo je očigledno da se finansijski sektor morao podvrgnuti strožim pravilima o upravljanju rizicima i obezbeđivanju dovoljno kapitala za njihovo pokrivanje, ukoliko to nije moguće na druge načine. U tom smislu je i u oblasti ugovornog prava reosiguranja pokrenuta inicijativa za formulisanjem odgovarajućeg pravnog okvira na nadnacionalnom nivou 2015. godine. Prva verzija Principa ugovornog prava reosiguranja objavljena je u novembru 2019. godine i ona je predmet pažnje u ovom radu. Autori u ovom radu istražuju sadržinu i dejstvo odredbi ovih Principa, kao i relevantne odredbe Pravila međunarodnih trgovinskih ugovora Međunarodnog instituta za unifikaciju privatnog prava iz 2016. godine, koje se primenjuju kao dopunski pravni izvor na ugovorno pravo reosiguranja. Prilikom ovog istraživanja, autori su prvenstveno imali u vidu pomenuta rešenja i njihovo dejstvo na prava i obaveze reosiguravača i reosiguranika, uz osvrt na stavove pravne teorije reosiguranja.

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA