Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2010

Interna revizija u osiguravajućim kompanijama - mogućnost za dodavanje vrednosti

interni nadzor, interne kontrole, funkcija interne revizije, dodavarije vrednosti, Povelja (Pravilnik o internoj reviziji), Međunarodni okvir pro- Jesionalne prakse

Autor analizira položaj interne revizije u domaćoj regulativi i korporativnoj praksi, sa posebnim naglaskom na specifičnosti regulative i prakse u društvima za osiguranje. Poredenje prakse interne revizije u društvima za osiguranje sa primerima najbolje prakse, potvrduje da je postojeće regulatorno rešenje uticalo na uspostavljanje dobre prakse interne revizije u društvima za osiguranje, ali ukazuje i na druge preduslove koje jepotrebno uspostaviti kako bi društva prepoznala i koristila što više od potencijala interne revizije. Iako je tradicionalno uveravanje u adekvatnost i efikasnost internih kontrola sa davanjem preporuka za korekcije i unapređenja tek jedna od usluga interne revizije, ona je u našim društvima za osiguranje dominantna, a često i jedina predviđena i ponuđena aktivnost interne revizije.

Mirjana Bogićević

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA