Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

2-2013Radivoje Kastratović

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

3-2018Slobodan Jovanović

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

2-2018Gabrijela Mihelčić

Osiguranje putem algoritma

2-2018Angelo Borselli

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

1-2018Milena Jakšić Violeta Todorović

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant