Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

3-2016XXX Ademuni Odeke

Polivalentnost danskog Zakona o posrednicima osiguranja sa naglaskom na regulisanje obaveza brokera osiguranja

2-2015Jovan Slavnić

Praksa unakrsne prodaje proizvoda osiguranja i Predlog Direktive o posredovanju u osiguranju II

4-2014Alkistis Christofilou

Razmišljanja o pojmu kvaliteta u osiguranju

4-2014Wolfgang Rohrbach

Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo

1-2002Predrag Šulejić

Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

1-2014Anna Tarasiuk-Flodrowska

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja

1-2013Ioannis Rokas

Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda

1-2011Ioannis Rokas

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant