Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

1-2019Milovan Jovanović

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

1-2019Nebojša Žarković Slobodan Samardžić

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Kolektivno osiguranje zaposlenih – strana i domaća iskustva

4-2018Jasmina Labudović Stanković

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

3-2018Slobodan Jovanović

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Osiguranje putem algoritma

2-2018Angelo Borselli

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant