Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

2-2019Nikola Filipović

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

2-2016Angela Witzany Peter Hauser

Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja

2-2014Peter Hauser

Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole za rad nakon stupanja na snagu zakona o osiguranju

1,2-2005Dragiša Kecojević

Regulisani i neregulisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ

2-2002Slobodan Ilijić

Interna revizija u osiguravajućim kompanijama - mogućnost za dodavanje vrednosti

4-2010Mirjana Bogićević

Razvoj pravnih okvira interne revizije u Evropskim osiguravajućim društvima u senci Lehmana

4-2010Peter Hauser

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant