Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

2-2019Nikola Filipović

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

Osiguranje od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji

4-2012Milovan Jovanović

Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

1-2010Slobodan Jovanović

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu

1-2012Loris Belanić

Obaveze i odgovornost brokera osiguranja sa akcentom na razmeni informacija i obavezi davanja saveta

1-2012Mira Todorović Symeonides

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant