Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu

3-2017Loris Belanić

Obaveza osiguranika da ograniči posledice osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima

2-2017Jovan Slavnić

Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

2-2016Milan Cerović

Osiguranje mašina od loma, upravljanje rizicima i preventiva u Srbiji

2-2015Zoran Ilkić

Naknada štete u vidu novčane rente

3,4-2002Ilija Babić

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

1-2002Tomislav Petrović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant