Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2011Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja

Jasmina Labudović Stanković

Nadzor osiguranja u sr nemačkoj prema zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti

Darko Samardžić

Sadržaj Revije 3-2011

REČ UREDNIKA


ČLANCI

- PORUKE UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE SA XII GODIŠNJEG SAVETOVANJA „PROMENE U PRAVU OSIGURANJA SRBIJE U OKVIRU EVROPSKOG (EU) RAZVOJA PRAVA OSIGURANJA“ ODRŽANOG NA PALIĆU 15-17. APRILA 2011. GODINE


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Zoran Radović, Osiguranje robe u međunarodnom prevozu brodom

- Bojan Jovanović, Vrste, osobine i načini organizovanja osiguranja katastrofalnih rizik

- Dr Milan Cerović, Tržište osiguranja Republike Srbije u 2010. godini – rezultati poslovanja društava za osiguranje


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 30. juna 2011. godine u sporu Joao Filipe da Silva Martins vs Bank Betriebskrankenkasse-Pflegekasse u vezi sa tumačenjem člana 27. i člana 28. Pravila Saveta (EEC) br. 1408/71 od 14. juna 1971. godine o primeni šeme socijalnog osiguranja na zaposlena lica, privatne preduzetnike i članove njihovih porodica unutar Evropske zajednice, sa kasnijim izmenama kroz izmene i dopune Pravila br. 118/97 od 2. decembra 1996. godine, Pravila br. 1386/2001 od 5. juna 2001. godine i članova 39. i 42. Ugovora o Evropskoj zajednici. Prevela i priredila za prikaz: mr Jelena Gazivoda


RIKAZI ČLANAKA

- „Regulacija, konkurencija i ciklusi: pouke deregulacije sa tržišta osiguranja Nemačke”, / Thomas R. Berry Stölzle, Patricia Born “Regulation, Competition and Cycles: Lessons from the Deregulation of the German Insurance Market”,  Journal of Insurance Regulation, December 1, 2010, str. 105-140. Prikaz članka: Doc. dr Jasmina Labudović-Stanković.

- Reforma  Zakona o ugovoru o osiguranju Nemačke – Potcenjen dugoročan rizik” / Christian Fitzau, Christian Perkuhn “VVG-reform – das unterschätzte langzeitrisiko”, Versicherungswirtschaft, br. 6/2011, str. 416-418. Prikaz članka: Nela Bukorović


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Dr Slobodan Jovanović, Izveštaj sa III Konferencije AIDA Europe


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorovic


DIREKTIVE I PROPISI EU

- Direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2006/43/EZ od 17. maja 2006. o zakonom propisanim revizijama godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja kojom se menjaju i dopunjuju Direktive Saveta 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i ukida Direktiva Saveta 84/253/EEZ / Prvi deo prevoda, prevela Mirjana Bogićević u saradnji sa dr Slobodanom Jovanovićem

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA