Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2010Sukob interesa brokera osiguranja Aktuelno stanje u SAD, Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU

Pierpaolo Marano Peter Kochenburger Richean Zhiyan Li

Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

Slobodan Jovanović

Merodavno pravo za ugovore o osiguranju u međunarodnom privatnom pravu EU

Slavko Đorđević

Sadržaj Revije 1-2010

REČ UREDNIKA


DOGAĐAJI

- Prof. dr Jovan Slavnić, Ujedinili su se da podrže struku i nauku osiguranja

- Dr Slobodan Jovanović, Udruženje za pravo osiguranja Srbije postalo član Međunarodnog udruženja izdavača u osiguranju


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Kyriaki Noussia, Neka rešenja novog nemačkog Zakona o ugovorima o osiguranju

- Ricardo Ruiz de la Serna, Uvod u odgovornost arhitekata u Španiji

- Dr Zoran Radović, Plovidbene havarije i osiguranju


SUDSKA PRAKSA – SUDOVI DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Dr Jovan Slavnić i Nela Bukorović, Prikaz presude Pokrajinskog suda u Hanoveru br. 18 O 193/08 u sporu povodom obaveze finansijskih posrednika da izostave određene izraze prilikom reklamiranja, objavljenoj 30. 6. 2009. godine

- Mr Jelena Gazivoda, Spor C-457/08 Komisija Evropske Zajednice protiv Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske nastao zbog neblagovremene implementacije Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta br. 2005/14/EC i 2000/26/EC


PRIKAZI KNJIGA – ČLANAKA

- Optimalna investiciona strategija kako bi se umanjila verovatnoća od propasti kompanije za osiguranje u uslovima ograničene mogućnosti zaduživanja, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, str. 26-34, Autori: Pablo Azcue i Nora Mule

- Vrednovanje i hedžing polisa o osiguranju života sa učešćem u dobiti i diskreciono pravo menadžmenta, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, str. 78-87, Autor članka: Torsten Kleinow

Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović

- Odgovornost organa korporacija za nedovoljno osiguranje, Izvor: Versicherungsrungsrundschau br. 7-8/2009, str. 32-37 (1. deo) i 11/2009 (2.deo), str. 22-25, Autor članka: Mag. Erwin Gisch

Prikaz: Nela Bukorović


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

- Osamnaest vesti iz svetskog osiguranja Prevod Nela Bukorović


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Pogled na održanu Konferenciju AIDA Europe u Cirihu od 22-23. oktobra 2009. godine, Prikaz: Dejan Davidović

- Predstoji donošenje novog Statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Prikaz: Edi Bionda


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

Prevela i priredila: Nela Bukorović


DIREKTIVE EU

- Direktiva Skupštine Evrope 2009/103/EC i Saveta od 16. septembra 2009. koja se odnosi na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se osigura od takve odgovornosti, Prevod: Jelena  Ratković i dr Slobodan Jovanović

 

DOPUNJENI SPISAK DIREKTIVA ČIJI SU PREVODI DO SADA OBJAVLJENI U REVIJI

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA