Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2010Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU solventnost II)

Hans Peer

Merodavno pravo za direktnu tužbu oštećenog protiv štetnikovog osiguravača prema pravilima regulative "Rim II"

Slavko Đorđević

Sadržaj Revije 2-2010

REČ UREDNIKA


RADNA GRUPA AIDA „DISTRIBUCIJA PROIZVODA OSIGURANJA” – UPOREDNA STUDIJA O POSREDNICIMA U OSIGURANJU

- Mr Maria Demirakou, Uporedna studija o posredovanju u osiguranju zasnovana na odgovorima nacionalnih sekcija AIDA, izveštajima i diskusijama učesnika tokom sastanaka Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranja, u: Prof. dr Ioannis Rokas (urednik) Radna grupa AIDA „Distribucija proizvoda osiguranja” – Uporedna studija o posrednicima u osiguranju


PORUKE UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE SA GODIŠNJEG SAVETOVANJA NA PALIĆU, 23-24 APRIL 2010. GODINE


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Mr Gerhard Jeidler, Izmene u odgovornosti ugovarača osiguranja, osiguravača i posrednika osiguranja za raskinute ugovore o osiguranju života zbog zahteva ugovarača osiguranja za prevremenu isplatu otkupne vrednosti polise u Austriji

- Dr Zoran Radović, Roterdamska pravila

- Mr Isidora Acin, Osiguranje od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom


SUDSKA PRAKSA – SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Spor 7 Ob 202/07t Vrhovnog suda Austrije o dopuštenosti klauzule u opštim uslovima osiguranja od nesrećnog slučaja o snošenju troškova za arbitražnu lekarsku komisiju prema odnosu pobednik – poraženi, prikaz i komentar dr Jovan Slavnić i Nela Bukorović

- Mr Jelena Gazivoda, Spor C-537/03 Katja Candolin and Others VS Vahinkovakkuutusosakeyhtiö Pohjola and Jarno Ruokoranta radi tumačenja relevantih odredbi Druge i Treće Direktive Evropskog Saveta o usklađivanju nacionalnih propisa država članica koji se tiču osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu upotrebom motornih vozila


PRIKAZI ČLANAKA

- Prof. dr Christian ArmbrusterNa putu ka evropskom ugovoru o osiguranju”, Versicherungswirtschaft, br. 1/2010, str. 44-45, prikaz članka: Nela Bukorović

- Enya He i David W. Sommer „Razdvajanje funkcije vlasništva od funkcije kontrole: posledice u odnosu na strukturu upravnog odbora”, The Journal of Risk and Insurance, br. 2, 2010, str. 265-295, prikaz članka: doc. dr Jasmina Labudović


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

- Vest iz svetskog osiguranja, Priredili i preveli dr Slobodan Jovanović i Nela Bukorović


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Prof. dr Jovan Slavnić, Uvodno izlaganje na Savetovanju „Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije”, Palić, 23-24 april 2010

- Rad XIII Svetskog Kongresa AIDA održanog 17-20. maja 2010, Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE I ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović


UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA U REVIJI ZA PRAVO OSIGURANJA


PREVODI STRANIH PROPISA

- Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke, Prvi deo prevoda, preveli dr Slavko Đorđević, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga


DIREKTIVE EU

- Direktiva Saveta 87/343/EEC od 22. juna 1987 kojom se, u vezi sa osiguranjem kredita i garancija, dopunjuje Prva direktiva 73/239/EEC o ujednačavanju zakona, podzakonskih akata i upravnih propisa u vezi sa osnivanjem i obavljanjem poslova direktnog osiguranja, izuzev životnog osiguranja, preveo: dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA