Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2007Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje

Wolfgang Rohrbach

Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske Unije sa osvrtom na naše pravo

Predrag Šulejić

Sadržaj Revije 1,2-2007

REČ UREDNIKA


ČLАNCI


- Prof. dr Wolfgang Rohrbach: Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje.
- Prof. dr Predrag Šulejić: Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske unije sa osvrtom na naše pravo.


ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI


- Dr Slobodan Jovanović: Model pravnog normiranja ugovora i drugih oblasti reosiguranja u Građanskom zakoniku Republike Srbije.
- Markus Piuk i Daniel Damjanović: Osvrt na prаvnо rеgulisаnjе prеuzimаnjа kvalifikovanog udеlа u društvimа zа оsigurаnjе u јugоistоčnој Evrоpi.
- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović: Šta je reosiguranje? - Upitnik AIDA br. 1, Radna grupa za reosiguranje.


OKRUGLI STO


- Nova rešenja u Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.


PORUKE


- Udružеnjа zа prаvо оsigurаnjа Srbiје sа VIII Sаvеtоvаnjа nа Pаliću оd 12. dо 14. аprilа 2007. – „Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja Evropske Unije”.


IZ PRАKSЕ UDRUŽENJA ZА PRAVO ОSIGURАNJA


- Radovan Stojanović: Osvrt na sajt Udruženja za pravo osiguranja Srbije.
- Uvodno izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr J. Slavnića prilikom otvaranja Savetovanja „Palić 2007”, 12. april 2007.

 

DOMAĆA SUDSKA PRАKSA


- Prof. dr J. Slavnić: Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije prev. 183/05 od 30. juna 2005.


PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE


- Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-346/02 (Osiguranje automobilista – Treća direktiva neživotnog siguranja – sistem bonus-malus), prevela i priredila doc. dr Jasna Pak

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE


- Mr Mirjana Mihajlović: Obrazovne potrebe menadžera prodaje u nas i u zemljama razvijenog tržišta osiguranja - iz magistarske teze „Obrazovanje zaposlenih na poslovima prodaje osiguranja”.


ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

Prikaz članka
- Građani nemačke žive duže.

 

Vesti


- Zimski rizici i naknada štete.
- Reforma osiguranja pravne zaštite otežava francuzima ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.
- Preventiva u osiguranju: prva briga osiguravača.
- Odgovornost dece u saobraćaju.
- Društvo za osiguranje „China Life“, drugo u svetu.
- Veliko povećanje broja štetnih događaja u pomorskom transportu.
- U Španiji osiguravači isplaćuju najniže naknade za telesne štete u Evropi.
- Povećanje premije u osiguranju automobilista.
- Prevare u osiguranju u porastu.
- Uvođenje jedinstvenog registra ugovora o osiguranju života.
- Sastanak Radne grupe AIDA za osiguranje motornih vozila u Buenos Airesu.
- Munich REov Ergo proširuje saradnju sa Unicredit.
- Osiguravači neredovno isplaćuju odštete u RS.

 

PRIKAZ KNJIGE


- Prof. dr Jovan Slavnić: Prikaz knjige dr S. Jovanovića: Pravo osiguranja, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, 2007.


INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI


- Kriterijumi za naknadu nematerijalne štete u Makedoniji – preveo i priredio Nenad Terzić.
- Zakon o posredovanju u osiguranju Republike Srpske iz 2005.
- Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju FBiH iz 2005.


DIREKTIVE EU


- Direktiva Saveta 93/13/EEC od 5. aprila 1993. o nekorektnim klauzulama potrošačkih ugovora – prevod dr Slobodan Jovanović.

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA