Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2013Etika i osiguranje

Wolfgang Rohrbach

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja

Ioannis Rokas

Uzbunjivanje: šansa ili opasnost? - nove tendencije u Evropi

Peter Hauser

Definisanje odgovornosti osiguravača u auto-kasko osiguranju

Zoran Ilkić

Sadržaj Revije 1-2013

SADRŽAJ / CONTENTS

 

ZAŠTO JE PROMENJEN NAZIV ČASOPISA? / WHY CHANGE OF THE MAGAZINE NAME?

 

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE / HOT TOPICS REVIEW

 

-Edward FORSHAW i Simona Murariu, Ekvivalentnost profesionalne tajne – Cilj saradnje nadzornih organa Evropskog ekonomskog prostora i trećih država / Professional secrecy equivalence – A milestone for supervisory cooperation between EEA and third country supervisors

Text in English…

 

-  Dr Josef DÉZSY, Predviđanja budućih trendova i mera prevencije u zdravstvenom osiguranju / Future trends and preventive measures in health  insurance

Text in German…

 

ČLANCI / ARTICLES

 

-Dr Wolfgang ROHRBACH, Etika u osiguranju / Ethics in insurance

Text in German …

 

-Dr Ioannis ROKAS, Principi Evropskog ugovornog prava osiguranja  kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja / Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) as a settled and balanced system of policyholder protection

Text in English …

 

-Dr Peter HAUSER, Uzbunjivači – Šansa ili rizik? Nove tendencije u Evropi / Whistleblowing: Chance or Risk? New Tendencies in Europe

Text  in English …

 

-Dr Zoran ILKIĆ, Definisanje odgovornosti osiguravača u auto-kasko osiguranju / Defining insurer liability in the motor hull insurance

Summary ...

 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE / COURT PRACTICE OF THE EU MEMBER-STATES’ COURTS AND EUROPEAN COURT OF JUSTICE

 

- Presuda Evropskog suda pravde od 19. 7. 2012. godine u sporu C-112/11 ebookers.com Deutschland GmbH protiv Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, u vezi sa utvrđivanjem zakonitosti prodaje avio karata preko internet portala objedinjavanjem  transakcija prema avio-prevozniku i prema društvu za osiguranje na ime otkaza putovanja, pri čemu je zaključenje osiguranja sprovedeno bez prethodno učinjene ponude kupcu. Prikaz: mr Jelena Gazivoda / Judgment of the European Court of Justice of 19 July 2012 in the case C-112 ebookers.com Deutschland GmbH VS Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, in connection with establishment of legality of air-tickets sale through internet comprising transactions towards both an air-carrier and insurance company for trip cancellation, where insurance conclusion was carried out without prior offer making to the buyer. Review by Jelena Gazivoda, LLM

 

PRIKAZI ČLANAKA / ARTICLE REVIEW

 

-Mr Christian Eltner, Kraj reke papira, naslov članka u orginalu: “Ende der Papirflut”, Versicherungsrundschau, no. 4/2012, str. 5–7, Prikaz članka: Nela Bukorović / Review by Nela Bukorovic

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI / WORLD INSURANCE – NEWS

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić / Selection and translation by Nela Bukorovi c and Aleksandra Nikolic

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE / ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION AND INSURANCE COMPANIES

-Dr Jovan SLAVNIĆ i dr Slobodan JOVANOVIĆ, Transparentnost uslova, limita i predugovornih informacija kod ugovora o osiguranju – Odgovor na Upitnik povodom XIV svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA) u Rimu i Firenci / Transparency of insurance contract terms, conditions and pre-contractual information – Answers to the questionnaire on the occasion of the XIV World Congress of the International Association for Insurance Law (AIDA) in Rome and Florence by Jovan Slavnic, LLD and Slobodan Jovanovic, LLD

 

-Dr Slobodan JOVANOVIĆ, Izveštaj sa IV konferencije AIDA Europe / Report from the IV AIDA Europe conference

 

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

 

ODABRANE KNJIGE / SELECTED BOOKS 

 

ODABRANI ČLANCI / SELECTED ARTICLES

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović / Selection and translation by Nela Bukorovic

 

PREVODI STRANIH PROPISA / FOREIGN LEGISLATION TRANSLATIONS

 

-Krivičnopravno regulisanje dela prevare u vezi sa osiguranjem u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Regulation of the fraud related to insurance in the comparative criminal law

 

DIREKTIVE I PROPISI EU / EU DIRECTIVES AND REGULATIONS

 

-Uredba (EC), br. 785/2004 Skupštine Evrope i Saveta od 21. aprila 2004. o uslovima osiguranja avio-prevoznika i avio-operatera (konsolidovana u skladu sa Uredbom Komisije (EU), br. 285/2010 od 6. aprila 2010), Službeni list EU, L 138, 30. 4. 2004, str. 1–6, preveo prof. dr Slobodan Jovanović / Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators (consolidated according to the Regulation (EC), No. 285/2010 of 6 April 2010), Official Journal L 138 , 30/04/2004, P. 1–6,  translation by Prof. Slobodan Jovanovic, LLD

 
 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA