Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2014Мeđunarodna nadležnost sudova država članica EU u stvarima osiguranja: ko i gde može tužiti osiguravača?

Milena Petrović

Odgovornost zbog štete nanete pacijentu infekcijama – lagodan pogled u praksu nemačkih sudova

Jakov Radišić

Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

Slobodan Jovanović Milan Počuča

Razmišljanja o pojmu kvaliteta u osiguranju

Wolfgang Rohrbach

Praksa unakrsne prodaje proizvoda osiguranja i Predlog Direktive o posredovanju u osiguranju II

Alkistis Christofilou

Sadržaj Revije 4-2014

SADRŽAJČLANCI

-Prof. dr Milena PETROVIĆ, Мeđunarodna nadležnost sudova država članica EU u stvarima osiguranja: ko i gde može tužiti osiguravača?

-prof. dr Jakov RADIŠIĆ, Odgovornost zbog štete nanete pacijentu infekcijama – lagodan pogled u praksu nemačkih sudova

-Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ i prof. dr Milan POČUČA, Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

-Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Razmišljanja o pojmu kvaliteta u osiguranju

-Alkistis CHRISTOFILOU, Praksa unakrsne prodaje proizvoda osiguranja i Predlog Direktive o posredovanju u osiguranju IISUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

–    Presuda Evropskog suda pravde od 3. septembra 2014., slučaj C-318/13, Gospodin X vs. Republika Finska. Prikaz: mr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović 


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

DIREKTIVE I PROPISI EU

–    Direktiva br. 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25. 11. 2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) – VI deo

-    Direktiva 2012/23/EU Evropskog parlameta i Saveta od 12. 9. 2012. o izmeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njeno prenošenje i roka za njenu primenu kao i datuma stavljanja van snage određenih direktiva

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA