Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2012Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD

Colin Croly Yvonne Jefferies

Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

Jovan Slavnić

Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka

Jakov Radišić

Obaveze i odgovornost brokera osiguranja sa akcentom na razmeni informacija i obavezi davanja saveta

Mira Todorović Symeonides

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu

Loris Belanić

Sadržaj Revije 1-2012

REČ UREDNIKA


ČLANCI

- Colin Croly i Yvonne Jefferies, Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata" u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD

- Dr Jovan Slavnić, Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

- Dr Jakov Radišić, Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka

- Mira Todorović Symeonides, Obaveze i odgovornost brokera osiguranja - Naglasak na razmeni informacija i savetodavnoj obavezi

- Dr Loris Belanić, Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu

 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda pravde od 1. decembra 2011. godine u sporu C-442/10 Churchill Insurance Company Limited vs Benjamin Wilkinson i Tracy Evans vs Equity Claims Limited povodom pitanja da li se odredba člana 151, stav 8 Zakona o drumskom saobraćaju V. Britanije može tumačiti na način koji je konzistentan odredbama članova 12 i 13 Direktive 2009/103/EC u vezi sa osiguranjem od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornog vozila i postupanje u skladu sa obavezom na naknadu štete iz ove vrste osiguranja u slučaju kada osiguranik dopusti da njegovim motornim vozilom upravlja lice koje nije obuhvaćeno osiguranjem. Prikaz mr Jelena Gazivoda

 

PRIKAZI ČLANAKA I KNJIGA

- „Najbolje prakse u bankaosiguranju" / Manoj Kumar. 'Best Practices in Bancassurance', Policy Magazine July/August 2008, p. 26-28. Prikaz članka Aleksandra Nikolić

- „Osiguranje biljne proizvodnje", Beograd, 2010. / Autori: dr Miroslava Petrevska, mr Bruno Toscano, prof. dr Dragiša Milošev. Prikaz knjige dr Jasmina Labudović Stanković

 

OSIGURANJE U SVETU - VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić

 

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

DIREKTIVE I PROPISI EU

- Uredba Komisije (EU), br. 267/2010 od 24. marta 2010. o primeni čl. 101, st. 3 Ugovora o funkcionisanju EU na određene vrste sporazuma, odluka i ustaljene prakse u sektoru osiguranja. Preveo ,dr Slobodan Jovanović

- Direktiva 2011/83/EU Skupštine Evrope i Saveta od 25. oktobra 2011. o pravima potrošača, kojom se dopunjuje Direktiva Saveta 93/13/EEC i Direktiva 1999/44/EC Skupštine Evrope i Saveta i van snage stavljaju Direktiva Saveta 85/577/EEC i Direktiva 97/7/EC Skupštine Evrope i Saveta - Član 32: Dopuna Direktive Saveta 93/13/EEC od 5. aprila 1993. o nekorektnim klauzulama
potrošačkih ugovora novim čl. 8a. Preveo, dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA