Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2017Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

Ljiljana Stojković

Pitanja nadležnosti prilikom prekograničnog prenosa portfelja osiguranja: Uporedna analiza

Oleksandr Khomenko

Izuzeća i pravna zaštita oštećenih lica u vezi sa kartelnim sporazumima u osiguranju u Evropskoj uniji

Zoran Ilkić

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

Ioannis Rokas

Sadržaj Revije 1-2017

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

 Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Rizici i šanse automobila bez vozača

ČLANCI

Dr Ljiljana STOJKOVIĆ, Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

Oleksandr KHOMENKO, Pitanja nadležnosti prilikom prekograničnog prenosa portfelja osiguranja: Uporedna analiza

Dr Zoran ILKIĆ, Izuzeća i pravna zaštita oštećenih lica u vezi sa kartelnim sporazumima u osiguranju u Evropskoj uniji

Prof. dr Joanis ROKAS, Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 Presuda Evropskog suda pravde od 15. decembra 2016, spor C-558/15 povodom tumačenja čl. 4, st. 4, 5 i 8 Direktive 2000/26/EC, koji se odnosi na predstavnika kome se podnosi zahtev za naknadu štete prouzrokovanu upotrebom motornog vozila. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI
Građanski zakon Češke Republike, deo 15, odeljak 2, Osiguranje, II deo prevoda


 Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

 Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

 Lista stalnih recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA