Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2022Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

Emina Imamović

Društvena odgovornost u osiguranju kao važan princip savremenog poslovanja

Milenko Ćeha Nikola Ćeha Marija Lukić

Sadržaj Revije 1-2022

 

 

SADRŽAJ

 

IN MEMORIAM....

-        Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, In Memoriam Prof. dr Peter Hauser

 

 

KOLUMNA

 

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Rekordna inflacija i politika nulte kamatne stope Evropske centralne banke

 

ČLANCI

 

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, dr Ozren UZELAC, Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

 

- Dr Emina IMAMOVIĆ, Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

 

- Dr Milenko ĆEHA, Nikola ĆEHA, Marija LUKIĆ, Društvena odgovornost u osiguranju kao važan princip savremenog poslovanja

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju 23. savetovanja, Šabac, 30. marta 2022.

- Poruke sa 23. savetovanja Udruženja za pravo osiguranja SrbijeOsiguranje i pravno-ekonomsko okruženje – Širi i uži okvir”, održanog u Šapcu od 30. marta do 1. aprila 2022. godine

 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

-   Presuda Evropskog suda pravde od 9. decembra 2021. u vezi sa tumačenjem čl. 13, st. 3 Uredbe (EU) br. 1215/2012 Evropskog Parlamenta i Saveta od 12. decembra 2012. godine o utvrđivanju nadležnosti i priznanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim sporovima (spor C-708/20). Prikaz: dr Jelena Gazivoda.

 

-  OSIGURANJE U SVETU – VESTI

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ODABRANE KNJIGE

 

ODABRANI ČLANCI

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

STRANI PROPISI

 

  Zakon Velike Britanije o pomorskom osiguranju iz 1906. godine, GLAVA 41 6 Edw 7 – Zakon kojim se kodifikuje pravo u vezi sa pomorskim osiguranjem, 21. decembar 1906. Godine. Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

 

      Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

 

      Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

 

      Lista recenzenata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA