Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

REVIJA 4/2012

Upravljanje moralnim rizicima sa posebnim osvrtom na englesko pravo pomorskog osiguranja i prećutno jemstvo plovidbenosti
Autor: dr Milica Josifovska

Ugovor o osiguranju: istorijski i teorijski profil iz ugla evropskog prava
Autor: dr Benedetto Farsaci

Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske
Autor: prof. dr Samim Unan

Osiguranje od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji
Autor: Milovan Jovanović


REVIJA 3/2012

Reforma premijskog sistema: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga
Autor: Susanna Marsden

Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu
Autor: Angelo Borselli

Klauzule o istovetnosti sudbine u pravu reosiguranja - praktični problemi u obezbeđivanju njihove efikasnosti
Autor: Ralph Fearnhead

Osiguranje kredita - značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković


REVIJA 2/2012

Problemi i šanse životnog osiguranja – "kraljevske" vrste osiguranja
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova
Autor: dr Jakov Radišić

Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi
Autor: Angelo Borselli

Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti
Autor: dr Katarina Ivančević

Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje
Autor: Anna Tarasiuk-Flodrowska


REVIJA 1/2012

Pitanja u vezi sa "istovetnošću isplata" u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD
Autori: Yvonne Jefferies & Colin Croly

Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju
Autor: dr Jovan Slavnić

Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka
Autor: dr Jakov Radišić

Obaveze i odgovornost brokera osiguranja sa akcentom na razmeni informacija i obavezi davanja saveta
Autor: Mira Todorovic Symeonides

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu
Autor: dr Loris Belanić


REVIJA 4/2011

Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava
Autor: Anna Tarasiuk-Flodrowska

Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku?
Autor: dr Slobodan Jovanović


REVIJA 3/2011

Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković

Nadzor osiguranja u sr nemačkoj prema zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti
Autor: dr Darko Samardžić


REVIJA 2/2011

Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?
Autor: dr Pierpaolo Marano

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?
Autor: dr Slavko Đorđević

Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju
Autor: Angelo Borselli


REVIJA 1/2011

Na izvorima istorije austrijsko-srpskog osiguranja: 200 godina agenata osiguranja
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera
Autor: dr Jakov Radišić

Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju – sporna pitanja
Autor: dr Jovan Slavnić

Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda
Autor: Ioannis Rokas


REVIJA 4/2010

Razvoj pravnih okvira interne revizije u Evropskim osiguravajućim društvima u senci Lehmana
Autor: Peter Hauser

Klauzule instituta za osiguranje robe iz 2009. godine Poređenje klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom
Autor: mr Nataša Petrović Tomić

Interna revizija u osiguravajućim kompanijama - mogućnost za dodavanje vrednosti
Autor: Mirjana Bogićević


REVIJA 3/2010

Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju
Autor: dr Jovan Slavnić

Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija?
Autor: Kyriaki Noussia

Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju
Autor: dr Jakov Radišić


REVIJA 2/2010

Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU solventnost II)
Autor: Hans Peer

Merodavno pravo za direktnu tužbu oštećenog protiv štetnikovog osiguravača prema pravilima regulative "Rim II"
Autor: dr Slavko Đorđević


REVIJA 1/2010

Sukob interesa brokera osiguranja Aktuelno stanje u SAD, Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU
Autori: Richean Zhiyan Li & Peter Kochenburger & dr Pierpaolo Marano

Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva
Autor: dr Slobodan Jovanović

Merodavno pravo za ugovore o osiguranju u međunarodnom privatnom pravu EU
Autor: dr Slavko Đorđević


REVIJA 3,4/2009

Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnog sistema prava
Autor: Dimitra Kourmatzis

Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje
Autor: Konstantina Soultati

Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju
Autor: dr Wolfgang Rohrbach


REVIJA 2/2009

Kako regulisati posrednike reosiguranja – sadašnjost i budućnost direktive 2002/92/EC
Autor: dr Pierpaolo Marano

Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja
Autor: dr Predrag Šulejić

Portfolio kompanija za osiguranje života
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković


REVIJA 1/2009

Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja
Autor: dr Jakov Radišić

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara
Autor: dr Jovan Slavnić

Transparentnost u krizi
Autor: Manfred H. Hasenohrl


REVIJA 4/2008

Vreme trajanja osiguranja Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije
Autori: dr Slobodan Jovanović & dr Jovan Slavnić

Istorija osiguranja – luksuz ili doprinos branši?
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković


REVIJA 3/2008

Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje
Autor: Thierry Pelgrin

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica
Autori: dr Slobodan Jovanović & dr Jovan Slavnić


REVIJA 1,2/2008

Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica evropske unije
Autori: dr Slobodan Jovanović & dr Jovan Slavnić

Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja
Autor: Milan Viršek

Požarno osiguranje imovine po načelu "svi rizici"
Autor: dr Darko Samardžić


REVIJA 4/2007

Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Premija osiguranja neživotnih grana
Autor: dr Slobodan Jovanović

Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković


REVIJA 3/2007

Restrukturisanje i perspektive srpskog tržišta osiguranja
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Smisao i značaj pojmova "osigurani događaj", "osigurani slučaj", "rizik" i "nezgoda" u uporednom pravu osiguranja
Autor: Christos S. Chrissanthis

Pravo regresa nosilaca socijalnog osiguranja nakon saobraćajne nezgode prema osiguravaču obaveznog osiguranja odgovornosti s posebnim osvrtom na austrijsko pravo
Autor: Mag. Josef Schorghuber


REVIJA 1,2/2007

Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske Unije sa osvrtom na naše pravo
Autor: dr Predrag Šulejić


REVIJA 4/2006

Trendovi u isplati naknade nematerijalne štete u nekim evropskim zemljama
Autor: dr Dieter Pscheidl

Primena direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi od 2005. god. na osiguranje
Autor: dr Jovan Slavnić

Komutacija u reosiguranju
Autor: Dejan Davidović


REVIJA 3/2006

Privatno osiguranje kao sredstvo u borbi protiv korupcije
Autor: dr Wolfgang Rohrbach

Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas
Autor: dr Jovan Slavnić

Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika
Autor: dr Jasmina Labudović Stanković


REVIJA 1,2/2006

O stanju harmonizacije ugovornog prava u evropskoj uniji (sa osvrtom na ugovor o osiguranju)
Autor: dr Atila Fenjveš

Osiguranje avijacije na londonskom tržištu osiguranja razvoj i osnovne karakteristike
Autor: dr Borislav Ivošević

Donesena direktiva skupštine i saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/EC
Autor: dr Slobodan Jovanović

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA