Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2002

Obaveze garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom

Uvod
U radu se analiziraju zakonske odredbe, mišljenja pravne teorije, kao i stavovi sudske prakse koji se odnose na obaveze garantnog fonda, a posebno u slučaju stečaja nad osiguravajućom organizacijom.
Osnovni izvor prava u ovoj oblasti jeste Zakon o osiguranju imovine i lica. U pogledu stečaja, Zakon o osiguranju imovine i lica pretežno se oslanja na norme Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji.
Bliže se razmatraju pitanja o posledicama propuštanja korisnika motornog vozila da zaključi ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti o subrogaciji i solidarnoj odgovornosti preduzeća i zaposlenog; o naknadi štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije čiji se vlasnik nije osigurao od automobilske odgovornosti i pojmu garantnog fonda; o uticaju stečaja na osiguranje; o supsidijarnoj odgovornosti garantnog fonda u slučaju stečaja nad osiguravačem od automobilske odgovornosti.

Miroslav Vrhovšek Vladimir Kozar

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA