Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2016

Opšta i posebna pravila o zaštiti interesa korisnika usluge osiguranja u srpskom i uporednom pravu

Ključne reči: korisnik osiguranja, potrošač, zaštita, raskid ugovora, rizik

                                   Apstrakt

    U radu se razmatra pravni položaj korisnika usluge osiguranja, u smislu koja lica uživaju zaštitu prilikom pregovaranja i izvršavanja ugovora o osiguranju. Autor analizira definiciju pojma „potrošač”, a posebno definiciju pojma „korisnik usluge osiguranja” prema opštim propisima o zaštiti potrošača i propisima Republike Srbije koji regulišu delatnost osiguranja.
    Cilj rada je bio da se sagledaju sva pravila ugovornog i statusnog karaktera kojima se u različitim okolnostima štite interesi korisnika usluge osiguranja. Prilikom obrade postavljenog cilja, autor je analizirao propise Republike Srbije i određeni broj propisa država članica Evropske unije. Autor je koristio normativni i uporedno-pravni metod, kao i logičke metode zaključivanja.

Ozren Uzelac

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA