Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2012

Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje

Direktiva o preuzimanju, fi nansijski sektor, primena, prudentna analiza, povećanje udela

 

 

Promena vlasništva nad udelima ili upravi društava za osiguranje predstavlja veoma važno pitanje za tržište osiguranja i nadležne organe. Direktiva 2007/44/EC Skupštine Evrope i Saveta, u vezi sa maksimalnim ujednačavanjem, obavezala je države članice EU da donesu relevantne izmene svojih nacionalnih propisa u vezi sa prudentnom analizom relevantnih preuzimanja društava u finansijskom sektoru. U radu se govori o primeni navedene direktive u poljskom pravnom sistemu i prezentuju neka praktična pitanja sa kojima poljska društva za osiguranje koja učestvuju u postupku preuzimanja udela ili uprave u drugim društvima za osiguranje, moraju da se suoče. U njemu se takođe prezentuje tekući razvoj u EU u vezi sa postupcima prudentne analize u ovoj oblasti.

 

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA