Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2012

Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

Osiguravajuće grupe, finansijski kon- glomerati, nadzor, multinational, istovetnost, Solventnost II, diretkiva

 

U današnje vreme sve više osiguravača su deo grupe koja može da ima sedište u većem broju država i može obuhvatati druge finansijske konglomerate ili trgovačka i industrijska privredna društva. Sve složeniji i međunarodni karakter osiguravajućih grupa stoji nasuprot činjenici da nacionalni organi, u osnovi, sprovode nadzor osiguranja nekog pravnog lica. Putem dopunskog nadzora koji se obavlja na nivou grupe, solo nadzor je, u stvari standard. U tom kontekstu, finansijska kriza je istakla potrebu postojanja efikasnijeg i sveobuhvatnijeg nadzora grupe.

Autor se u radu bavi analizom evropskog pravnog okvira koji se tiče organizacione forme nadzora (re) osiguravajućih društava koja pripadaju osiguravajućim grupama i finansijskim konglomeratima koji posluju širom sveta. U tom smislu, on razmatra relevantne odred- be Direktive o osiguravajućim grupama, Direktive o solventnosti II i Direktive o finansijskim konglomera- tima. Značaj evropske regulative u ovoj oblasti dolazi do izražaja kada se uzme u obzir činjenica da Evropa zauzima vodeće mesto kao država porekla navjećih osi- guravajućih grupa.

Autor posebno ističe razvoj nadzora osiguravajućih grupa. U poređenju sa sistemom nadzora po Direktivi o osiguravajućim grupama, sistem Direktive o solven- tnosti II se čini mnogo efikasnijim i adekvatnijim za obezbeđenje efikasnog nadzora grupe. Direktiva o solventnosti II je donela jednoobrazna i detaljna pravila na Komunitarnom nivou, omogućavajući time ravnoprav- nije uslove na tržištu. Ona takođe uzima u obzir potrebu individualizacije pristupa nadzoru grupe. Osim toga, odgovarajući poslovi dodeljeni su grupi nadzorni- ka i kolegijumu nadzornika.

Organizaciona forma nadzora osiguravajuće grupe po Direktivi o solventnosti II podešena je prema onoj koju ustanovljava Direktiva o finansijskim konglome- ratima u vezi sa finansijskim konglomeratima. Obe direktive predviđaju imenovanje nadzornog organa koji sprovodi nadzor na nivou grupe (nadzornik grupe) i finansijskog konglomerata (koordinator) i predviđaju postojanje kolegijuma nadzornika. Nadzornik grupe i koordinator obezbeđuju da se relevantne nadzorne aktivnosti i informacije koordiniraju na nivou svetske organizacije grupe, smanjujući dupliranje poslova iz- među nadzornih organa i pravnih lica koja su predmet nadzora. Funkcionisanje kolegijuma nadzornika, tada omogućava koordinisani pristup nadzoru i uspostavlja saradnju nadzornika.

Analizirani regulatorni sistem nadzora supervision omogućava nadležnim organima da prilagode sprovođenje nadzornih ovlašćenja na svu složenost pravnih lica koja su predmet nadzora, omogućujući adekvatnu primenu principa srazmernosti.

Angelo Borselli

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA