Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2010

Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

nastanak osiguranog uzroka, datum postavljanja odštetnog zahteva, profesionalna odgovornost, zastarelost

Nastanak osiguranog uzroka

Datum postavljanja odštetnog zahteva

Prednosti i mane sa stanovišta inostranih uslova

Specifičnosti osiguranja od profesionalne odgovornosti 

Apstrakt. – U članku se obrađuju prednosti i mane dva različita sistema osiguranja od odgovornosti, njihove pojedine karakteristike i praktičnim posledicama. Posebnu pažnju autor posvećuje vrstama i prirodi isključenih rizika za koje je karakteristično da ne isključuju obavezu osiguravača za te rizike, već daju preciznu definiciju u kojim slučajevima i u kojem obimu se ona primenjuju. Autor se zalaže za institucionalnu garanciju veće slobode ugovaranja, a protiv uvođenja obaveznosti i proširenja obaveze osiguravača u skladu sa širinom i trajanjem građansko-pravne odgovornosti.

 

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA