Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2010

Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

novi garantni fond, stari garantni fond, upravljanje fondom, rukovođenje fondom, finansiranje fonda, mere nadzora, kaznene mere, fond kao paradržavni organ, posebne mere nadzora, vrste, povrede obaveza, neodređenost mera, kumulacija mera, suvišnost m

 

            Zakon o obaveznom osiguanju u saobraćaju od 2009. godine unosi značajne promene u sistem obaveznog osiguranja u saobraćaju, posebno obavezno osiguranje autoodgovornosti. Pored pojedinih pozitivnih rešenja u ovom zakonu koja imaju za cilj da čim više izjednače položaj oštećenih lica prema društvima za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju i lica oštećenih u saobraćajnim nezgodama od neosiguranih motornih vozila, nepoznatih motornih vozila i motornih vozila osiguranih kod društava nad kojima je otvoren stečajni postupak koja svoja prava na obeštećenje ostvaruju pred garantnim fondom, Zakon donosi i neka nova rešenja koja se tiču organizacije i poslovanja garantnog fonda koja su nepovoljna sa stanovišta ekonomije i prava osiguranja. Tim nepovoljnim rešenjima koja se odnose na garantni fond posvećen je prvi deo rada. U drugom delu autor razmatra nedostatke u regulisanju mera nadzora koje Zakon o obaveznom osiguranju u sobraćaju propisuje da mogu biti izrečene prema društvima za osiguranje zbog povreda obaveza koje on za njih ustanovljava u obavljanju poslova obaveznih osiguranja autoodgovornsti i povrede nekih obaveza u sprovođenju svih obaveznih osiguranja u saobraćaju. Posebna pažnja u radu je posvećena, komparaciji mera nadzora koje ustanovljava ovaj zakon i onih koje društvu za osiguranje zbog istovetnih povreda obaveza u poslovanju u obaveznom osiguranju mogu biti izrečene primenom mera propisanih u Zakonu o osiguranju od 2004. godine.

Jovan Slavnić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA