Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2010

Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju

lekarska greška, šteta, uzročna veza, teret dokazivanja, odmeravanje visine štete

 

            Pravo na naknadu štete zbog lekarske  greške pretpostavlja uzročnu vezu između nje i primarne štete pacijentove. Međutim, taj dokaz, u mnogim slučajevima, nije moguće izvesti sa potrebnom sigurnošću. Jer iskustvena medicinska znanja su ograničena. Svaki ljudski organizam je drugačiji, i njegove individualne reakcije na određene medicinske mere ne mogu se sigurno predvideti ni kontrolisati. Uzrok pacijentove štete po zdravlje mogu biti i drugi faktori, a ne samo lekarska greška. Stoga su sudovi nekih zemalja dopustili izvesna odstupanja od opštih pravila o dokazivanju i priznali pacijentu određene dokazne olakšice. Te olakšice mogu da sežu i do prebacivanja tereta dokazivanja sa tužioca na tuženog. Ali, sudovi izvesnih drugih zemalja, u slučaju nedovoljne sigurne uzročne veze, dosuđuju delimično obeštećenje „zbog gubitka šanse za ozdravljenje ili preživljavanje”. Taj vid obeštećenja predstavlja glavni predmet ovog rada.

Jakov Radišić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA