Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2010

Merodavno pravo za direktnu tužbu oštećenog protiv štetnikovog osiguravača prema pravilima regulative "Rim II"

Regulativa „Rim II", merodavno pravo za delikte, direktna tužba oštećenog protiv štetnikovog osiguravača, sporazumni izbor prava merodavnog prava

 

U ovom radu autor analizira pravilo iz čl. 18. Rim II Regulative kojim se određuje merodavno pravo za pitanje dopuštenosti direktne tužbe protiv osi- guravača odgovornog lica. Prema ovom pravilu, ošte- ćeni može neposredno da zahteva naknadu štete od osi- guravača odgovornog lica, ako je to dopušteno bilo prema pravu merodavnom za vanugovorne obaveze bi- lo prema pravu merodavnom za ugovor o osiguranju. Obzirom da je autor u posebnom članku, objavljenom u Reviji za pravo osiguranja br 1/2010 (str. 40 i dalje), analizirao koliziona pravila za ugovore o osiguranju iz Rim I Regulative, u ovom radu autor je svoju pažnju usmerio isključivo na pravila Rim II Regulative o odre- divanju merodavnog prava za građanskopravne delikte.

Slavko Đorđević

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA