Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Slobodan Jovanović

Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku?

Revija 4-2011

Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

Revija 1-2010

Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica evropske unije

Revija 1,2-2008

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

Revija 3-2008

Vreme trajanja osiguranja Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije

Revija 4-2008

Premija osiguranja neživotnih grana

Revija 4-2007

Donesena direktiva skupštine i saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/EC

Revija 1,2-2006

Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu

Revija 2-2013

Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju

Revija 3,4-2002

Pravni položaj brokera (re)osiguranja' u pravu Velike Britanije

Revija 3,4-2003

Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajućeg društva o izboru nosioca viškova rizika

Revija 1,2-2004

Llovd's kao jedan od renomiranih nosilaca rizika na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja

Revija 3,4-2005

Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

Revija 3-2014

Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

Revija 4-2014

Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja

Revija 4-2016

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

Revija 3-2018

U čast osamdesetog rođendana profesora Jovana Slavnića, počasnog predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije

Revija 4-2018

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

Revija 3-2019

Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

Revija 1-2020

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

Revija 1-2021

Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

Revija 1-2022

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA