Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Jovan Slavnić

Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

Revija 1-2012

Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Revija 3-2010

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara

Revija 1-2009

Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica evropske unije

Revija 1,2-2008

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

Revija 3-2008

Vreme trajanja osiguranja Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije

Revija 4-2008

Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju – sporna pitanja

Revija 1-2011

Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas

Revija 3-2006

Primena direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi od 2005. god. na osiguranje

Revija 4-2006

Direktiva Evropske Unije o posredovanju u osiguranju od 2002. godine

Revija 1,2-2005

Polivalentnost danskog Zakona o posrednicima osiguranja sa naglaskom na regulisanje obaveza brokera osiguranja

Revija 2-2015

Udruženje za pravo osiguranja je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima Građanskog zakonika Republike Srbije

Revija 3-2016

Obaveza osiguranika da ograniči posledice osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima

Revija 2-2017

Udruženje za pravo osiguranja je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima Građanskog zakonika Republike Srbije

Revija 3-2016

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

Revija 2-2018

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA