Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

1-2022Emina Imamović

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

3-2019Slobodan Jovanović

Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

3-2019Loris Belanić

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

4-2018Nikola Filipović

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant