Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2011Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku?

Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 4-2011

REČ UREDNIKA


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Mayra Júlia Teixeira Brandão, Princip savesnosti, nesavršenost tržišta i moralni rizik u osiguranju poljoprivrede

- Mr Andrija Vujičić, Industrija osiguranja u funkciji održivog razvoja / Insurance industry in function of sustainable development

- Novembar Stojanović, Rizici građevinskih projekata i njihovo osiguranje


INTERVJUI

- Poboljšanje kvaliteta i stabilizacija troškova: ključni faktori za održivi razvoj sistema privatnog zdravstvenog osiguranja – Intervju sa gospodinom Robertom Karlom, direktorom Komiteta sekcije za zdravstveno osiguranje udruženja osiguravača Austriji


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 1. marta 2011. u sporu C-236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASLB, Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil des ministres povodom ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u pogledu pola kao osnova za procenu rizika osiguranja u vezi sa čl. 5(2) Direktive 2004/113/EC i čl. 21 i 23 Povelje o osnovnim pravima EU. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


PRIKAZI ČLANAKA

- Christopher O’Brien. Regulativa osiguranja i globalna finansijska kriza: Problem događaja sa niskom verovatnošću realizacije. Prikaz članka: doc. dr Jasmina Labudović-Stanković.


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Statut AIDA (prečišćeni tekst koji je stupio na snagu 1. septembra 2011.)  / AIDA Bylaws (consolidated text that came into force on 1 September 2011)


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


DIREKTIVE I PROPISI EU

- Direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2006/43/EZ od 17. maja 2006. o zakonom propisanim revizijama godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja kojom se menjaju i dopunjuju Direktive Saveta 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i ukida Direktiva Saveta 84/253/EEZ / Drugi deo prevoda, prevela Mirjana Bogićević u saradnji sa dr Slobodanom Jovanovićem

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA