Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2009Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnog sistema prava

Dimitra Kourmatzis

Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje

Constantina Soultati

Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju

Wolfgang Rohrbach

Sadržaj Revije 3,4-2009

Prof. dr Jovan Slavnić, Novi početak buduće saradnje

REČ UREDNIKA


ČLANCI


-   Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju  

-   Mr Dimitra Kourmatzis, Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnim pravnim sistemima – rešenja na bazi nastanka osiguranog događaja i postavljanja odštetnog zahteva

Mr Konstantina Soultati, Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje  

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

-   Dr Manfred H. Hasenöhrl, Upravljanje šansama u krizi - Upravljanje rizikom i prihodom u društvima za osiguranje /

-   Mira Todorović-Symeonides, Nadzor reosiguranja u Grčkoj posle Direktive 2005/68/EC

-   Dr Zoran Radović, Institutske klauzule za osiguranje robe 2009
 


INTERVJUI

 -    U pitanjima osiguranja Udruženje osiguravača Austrije je primarni sagovornik kojima se obraćaju nosioci odlučivanja, institucije i javnost. Rado gledamo na uspostavljanje još tešnje saradnje sa Udruženjem osiguravača Srbije – Intervju zamenika glavnog urednika sa gospodinom dr Luis Norman-Audenhove, generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Austrije
 

-   Međunarodna saradnja – put Srbije ka Olimpu osiguranja, intervju urednika časopisa „risCONTROL” sa prof. dr Jovanom Slavnićem, Predsednikom Udruženja za pravo osiguranja /


SUDSKA PRAKSA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE  


-   Prikaz argumenata stranka u sporu  C – 199/08, koji se odnose na tumačenje određenih komunitarih propisa o osiguranju troškova pravne zaštite i njihovu primenu u državama članicama ako su ona u njihovom nacionalnom zakonodavstvu uređena na drugačiji način – Mr Jelena GazivodaPRIKAZ STRANE KNJIGE – ČLANKADoc. dr Jasmina Labudović,Negativna selekcija, moralni hazardi „outlier” plaćanja (za one  koji imaju ekstremno visoke troškove), autori članka: Michel Mougeot i Florence Naegelen


OSIGURANJE U SVETU – VESTIIZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE  - Održana redovna Sednica Skupštine Udruženja za pravo osiguranja Srbije 24. aprila 2009. godine, Edi Bionda

- Pravila rada radnih grupa propisana u skladu sa članom  3.E. Statuta AIDA, preveo Dejan Davidović


BIBLIOGRAFIJA

 

DIREKTIVE EU  

- Direktiva 2005/68/EC Skupštine Evrope i Saveta od 16. novembra 2005 o reosiguranju kojom se dopunjuju Direktive Saveta 73/239/EEC, 92/49/EEC, kao i Direktive 98/78/EC i 2002/83/EC – Drugi deo prevoda, preveo Dejan Davidović  

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA