Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2012Upravljanje moralnim rizicima sa posebnim osvrtom na englesko pravo pomorskog osiguranja i prećutno jemstvo plovidbenosti

Milica Josifovska

Ugovor o osiguranju: istorijski i teorijski profil iz ugla evropskog prava

Benedetto Farsaci

Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

Samim Unan

Osiguranje od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji

Milovan Jovanović

Sadržaj Revije 4-2012

REČ UREDNIKA


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

- Dr Peter BRAUMÜLLER, Nadzor osiguranja – Quo vadis?


ČLANCI

- Dr Milica JOSIFOVSKA, Upravljanje moralnim rizicima sa posebnim osvrtom na englesko pravo pomorskog osiguranja i prećutno jemstvo plovidbenosti

- Dr Benedetto FARSACI, Ugovor o osiguranju: Istorijski i teorijski profil iz perspektive italijanskog prava

- Dr Samim ÜNAN, Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

- Milovan JOVANOVIĆ, Osiguranje imovine od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbij


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 1. 3. 2012. godine u sporu C-166/11 Ángel Lorenzo González Alonso protiv Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE, u vezi sa zaštitom potrošača kod povezanih proizvoda u ugovoru o osiguranju na osnovu Direktive 85/577/EEC. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


PRIKAZI ČLANAK

- Jonathan Teacher: „Mikroosiguranje – Izazov za pravo i regulativu”, Naslov članka u originalu: “Microinsurance – the challenge for law and regulation”, Issue 124 Journal of British Insurance Law Association, March 2012, Prikaz članka: Aleksandra Nikolić


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Dr Milan Cerović, Analiza rezultata poslovanja društava za osiguranje u 2011. godini


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


DIREKTIVE I PROPISI EU

- Direktiva 2009/22/EC Skupštine Evrope i Saveta od 23. aprila 2009. o izricanju mera zabrane radi zaštite interesa potrošača, (konsolidovana verzija), Službeni list EU, L 110/30 , 01/05/2009 str. 30–36, preveo prof. dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA