Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2006Privatno osiguranje kao sredstvo u borbi protiv korupcije

Wolfgang Rohrbach

Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas

Jovan Slavnić

Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 3-2006

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

Prof. dr Predrag Sulejić
Komparativni pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Hrvatskoj i Srbiji
Prof. dr Jovan Slavnić:
Osvrt na Analizu o usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbije sa EU Sistemom - projekat PLAC EU/EAR
Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović
Vreme zastare u reosiguranju - Upitnik AIDA br. 8

DOMAĆA SUDSKA PRAKSA

Pobijanje osiguranikovog raspolaganja imovinom zbog duga na ime neplaćene premije osiguranja (Actio Pauliana)

OSIGURANJE U SVETU ČLANCI

Mirjana Vuković
Banka-osiguranje: Uspavani džin

VESTI IZ SVETA

Obeležena stogodišnjica zemljotresa u San Francisku
Politički sporazum u Savetu EU o Direktivi o uslugama
Toplotni talas "otopio" ceremoniju o globalnom zagrevanju
Tojotini šefovi pod istragom zbog sumnje na nepažnju zbog koje je došlo do povlačenja proizvoda
Biro rešava problem organizovane prevare osiguranja
Osiguravači zahtevaju korektnija pravila pri kupoprodaji proizvoda
Neizvesnost za osiguravajućim pokrićem produžila štrajk lekara
Kalifornijski sud odbio da blokira donošenje novih tarifa
osiguranja autoodgovornosti
Studija promena klime u V. Britaniji upozorava na povećani
rizik elementarnih nepogoda u narednih 200 godina
Novi Lojdov sindikat baviće se osiguranjem amaterskog sporta
Rad na studiji izvodljivosti u vezi sa garantnim fondovima
za obaveze osiguranja
Turoperateri računaju cenu grčkih požara
Razmatra se formiranje pula autoodgovornosti za nepoželjne potrošače u Indiji
Equitas proslavlja desetogodišnjicu za koju su mnogi komentatori mislili da je Lojd neće dočekati

PRIKAZ KNJIGE

Prof. dr Dragan Mrkšić
Prikaz knjige "Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata"
prof. drM. Orlića, Z. Janjića i prof. dr J. Slavnića

INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI Dr Helmut Miler

Analiza usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbije i Crne Gore sa EU

DIREKTIVE EU
Direktiva 2002/65/EC Skupštine i Saveta Evrope od 23. septembra 2002. u vezi sa distancionim marketingom finansijskih potrošačkih usluga kojom se dopunjuje Direktiva Saveta 90/619/EEC, Direktive 97/7/EC i 98/27/EC
Direktiva 98/6/EC Skupštine i Saveta Evrope od 16. februara 1998. o zaštiti potrošača u vezi sa isticanjem cena proizvoda koji se nude potrošačima

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA