Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2013Mogući sukobi interesa kod osiguranja direktora i službenika u slučaju suparnične tužbe akcionara

Wim Weterings

Fronting osiguranje i njegov uticaj na razvoj osiguranja u Srbiji

Milovan Jovanović

Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje

Ljiljana Stojković

Pranje novca sa osvrtom na osiguranje

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 3-2013

SADRŽAJ
OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE
- Paul WENINGER, Osiguravači omogućavaju obimnije kreditiranje
- Alkistis HRISTOFILOU, Nadzor nad alternativnim investicionim fondovima: Da li će se Direktiva o upravnicima alternativnih investicionih fondova pokazati kao efikasan mehanizam? - Primedbe na Direktivu o upravnicima alternativnih investicionih fondova
ČLANCI
- Doc. dr Wim WETERINGS, Mogući sukobi interesa kod osiguranja direktora i službenika u slučaju suparnične tužbe akcionara
- Mr Milovan JOVANOVIĆ, Fronting osiguranje i njegov uticaja na razvoj osiguranja Srbije
- Mr Ljiljana STOJKOVIĆ, Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje
- Doc. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Pranje novca sa osvrtom na osiguranje
SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
- Presuda Evropskog suda od 13. jula 2006. u objedinjenim slučajevima C-295/04 do C-298/04 povodom povrede prava konkurencije od strane nekoliko osiguravajućih društava u Italiji u vezi sa dogovorima koje su osiguravajuća društva postigla u vezi sa zajedničkim nastupom u pogledu prodaje različitih proizvoda, kao i u vezi sa razmenom informacija što je dovelo do rasta premija u obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu motornim vozilom. Prikaz: mr Jelena Gazivoda
OSIGURANJE U SVETU - VESTI
Izbor i prevod: Nela Bukorović 
 
IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Osiguranje preko Interneta - odgovori na upitnik povodom XIV svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranjakoji će se održati u Rimu od 29. 9. do 2.10.2014.
- Dr Milan CEROVIĆ, Tržište osiguranja Republike Srbije u 2012. godini
BIBLIOGRAFIJA
ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI
Izbor i prevod: Nela Bukorović
DIREKTIVE I PROPISI EU
- Direktiva br. 2009/138/EZ Skupštine Evrope i Saveta od 25. 11. 2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) - I deo
Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja
Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja
Lista recenzenata 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA