Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2013Građanska odgovornost zbog grešaka u lečenju i obaveštavanju pacijenata po nemačkom Zakonu o pravima pacijenata

Jakov Radišić

Komunitarno saosiguranje: uporednopravni aspekti

Filadelfio Mancuso

Procenitelji šteta: da li razlike u propisima u EU treba ukloniti?

Constantina Soultati Irene Sartzetaki

Priznanje prava na naknadu štete povodom neželjenog rođenja deteta u američkom pravu i osiguranje lekara i pacijenata

Ivana Blagojević

Sadržaj Revije 4-2013


SADRŽAJ


UVODNIK

–    Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Potcenjeni rizik promene kamatnih stopa

ČLANCI

–    Prof. dr Jakov RADIŠIĆ, Građanska odgovornost zbog grešaka u lečenju i obaveštavanju pacijenta po nemačkom Zakonu o pravima pacijenata


–    Doc. dr Filadelfio MANCUSO, Komunitarno saosiguranje: uporednopravni aspekti

–    Mr Konstantina SOULTATI i mr Irene SARTZETAKI, Procenitelji šteta: da li razlike u propisima u EU treba ukloniti?

–    Ivana  BLAGOJEVIĆ,  Priznanje prava na naknadu štete povodom neželjenog rođenja deteta
u američkom pravu i osiguranje lekara i pacijenata


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

–    Presuda Evropskog suda od 26. maja 2011. u slučaju C-293/10 povodom tumačenja člana  4, stava 1 Direktive Saveta  87/344/EEC u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite. Prikaz: mr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

–    Doc. dr Slavko ĐORĐEVIĆ, Odgovori na upitnik o arbitraži povodom XIV svetskog  kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja koji će se održati u Rimu od 29. 9. do 2.10.2014.

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

DIREKTIVE I PROPISI EU

–    Direktiva br. 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25.11.2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) – II deo

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA