Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2014



Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja

Mišo Mudrić

Tretman izdvajanja (Oustourcing-a) u pravu nadzora prema nemačkom Zakonu o nadzoru osiguranja i Direktivi o solventnosti II

Martin Lange

Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila

Milan Cerović

Sadržaj Revije 1-2014

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

-Elisabeth STADLER, Austrijska ekspanzija u osiguranju u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi sa posebnim osvrtom na banko-osiguravače  


ČLANCI
Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat 

Povlači se članak „Fenus nauticum – praizvor osiguranja“, potpisan od strane doc. dr Srđana Vladetića i prof. dr Emilije Stanković, objavljen u broju 1-2014 Evropske revije za pravo osiguranja jer je plagijat dela doktorske disertacije „Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja“ doc. dr Nikol Žiha. 

Objavljuje se ispravka u pogledu autorstva pomenutog rada dr Srđana Vladetića, s obzirom na to da nije učestvovao u pisanju ovog rada, što je utvrđeno na osnovu njegove izjave i dostavljenih pismenih dokaza o tome.

Glavni i odgovorni urednik

Jasmina Labudović Stanković

- Anna TARASIUK-FLODROWSKA, Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru
o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

-dr Mišo MUDRIĆ, Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja

-Martin LANGE, Tretman izdvajanja (Oustourcing-a) u pravu nadzora prema nemačkom Zakonu o nadzoru osiguranja i Direktivi o solventnosti II

- dr Milan CEROVIĆ, Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila



SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
–    Presuda Evropskog suda od 07. novembra 2013. godine, slučaj C-442/12 povodom tumačenja člana  4, stava 1 Direktive Saveta  87/344/EEC u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite. Prikaz: mr Jelena Gazivoda /

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
    
Izbor i prevod: Nela Bukorović

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
-Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Reč počasnog predsednika AIDA SERBIA povodom objavljivanja 11. toma zbornika „Istorija osiguranja Austrije”


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović
DIREKTIVE I PROPISI EU

–    Direktiva br. 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25.11.2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) – III deo
–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja
–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja
–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA