Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2002Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo

Predrag Šulejić

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

Tomislav Petrović

Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi

Boris Marović Nebojša Žarković

Sadržaj Revije 1-2002

ČLANCl
Prof. dr Predrag Šulejić:
Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo
Ksenija Džodžo-Rujević mr Lola Stamenković:
Značaj osiguranja stranih investicija u SRJ od nekomercijalnih rizika za povećanje priliva stranih investicija u našu zemlju
Tomislav Petrović:
Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica
Prof. dr Boris Marović, doc. dr Nehojša Žarković:
Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi
OSVRTI - ANALIZE - KOMENT.VRI Prof. dr Jovan Slavnić:
Događaji od 5. oktobra 2000. godine i postojanje osnova za pokriće nastalih šteta
Prof. dr Borislav Ivušević:
Paramount Rule - novina u Jork-antverpenskim pravilima iz 1994. godine
Ptof. dr Šlme Ivanjko:
Položaj osiguranja u Sloveniji nakon osamostaljenja
Dr Zoran Radović:
Rizik terorizma u Transportnom osiguranju
Dr Ivanka Spasić:
Odgovornost vazdušnog Transportera po Montrealskoj konvenciji - osnov, limit, osiguranje  Dr SiniŠa Ognjanović:
Jugoslavija ponovo u sistemu zelene karte
Dušica Pantić:
Tržište osiguranja - opšti osvrt i najnovije promene
Goran Rašić:
Aktuelna pitanja u vezi sa plaćanjem premije osiguranja od autoodgovornosti
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE 1 UDRUŽENJA
Osiguranje stanova
Spajanje „Beobanka osiguranja" i ,,Kolos osiguranja"
„Zepter osiguranje" - razlika postoji
„Milenijum osiguranje", a. d. Beograd
Rad Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije u periodu od 19. maja 1998. do 10. oktobra 2001. godine
Obnovljen rad Društva aktuara Jugoslavije
SUDSKA PRAKSA
OSVRT NA SUDSKE ODLUKE
Primena odredaba Zakona o osiguranju imovine i lica o garant
PREGLED SUDSKE PRAKSE
PITANJA I ODGOVORI
Na čemu se zasniva regresni zahtev osiguravača prema organizaciji za osiguranje?
Kao evidentirati realnu vrednost osnovnog kapitala i omogućiti ravnopravnost akcionara prve i ostalih emisija akcija?
Da li se transportnim osiguranjem mogu pokriti štete nastale pre zaključenja ugovora o osiguranju?
OSIGURANJE U SVETU
PRIKAZ ČLANAKA
Osiguranje pravne zaštite u Velikoj Britaniji
Dobrovoljno penziijsko osiguranje u Bugarskoj
11. septembar 2001. godine iz ugla tehnike osiguranja
Kojim putem dalje?
SUDSKA PRAKSA
Presuda Evropskog suda u predmetu 129/94
UKRATKO 1Z SVHTA
Novi propisi o nezgodama u avio saobraćaju u Kini
Otvaranje kineskog tržišta
Zašto domaći konzorcijum želi „Croatia osiguranje"
Kupovina najveće ruske osiguravajuće kompanije
PROPISI I DOKUMENTI
DOMAĆI
Zakon o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
INOSTRANI
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Slovcnije
ETIOPSKA UNIJA
Spisak direktiva EEZ / EU koje se odnose na delatnost osiguranja
Prva direktiva (73/239) Saveta Evropske ekonomske zajednice o usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na započinjanje i obavljanje poslova direktnog osiguranja, osim osiguranja života

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA