Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2002Naknada štete u vidu novčane rente

Ilija Babić

Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju

Slobodan Jovanović

Uticaj novih propisa o deviznom poslovanju na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

Tomislav Petrović

Sadržaj Revije 3,4-2002

ČLANCI
Prof. dr llija Babić
NAKNADA ŠTETE U VIDU NOVČANE RENTE
Dr Slobodan Jovanović
NEKI ASPEKTI DELATNOSTI REOSIGURANJA I UGOVORA O REOSIGURANJU
Tomislav Petrović UTICAJ NOVIH PROPISA O DEVIZNOM POSLOVANJU NA DELATNOST OSIGURANJAI REOSIGURANJA IMOVINE I LICA

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI Dr Ivanka Spasić
PRAVILA EU 0 KONKURENCIJI U OBUSTI OSIGURANJA
Branko Rajičić
PRIVATIZACIJA U ORGANIZACIJAMA ZA OSIGURANJE
Radica Galić Dimitrijević OBAVEZE GARANTNOG FONDA U SLUČAJU STEČAJA OSIGURAVAJUĆE ORGANIZACIJE
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA Radomir Kovaćević
NOV PRISTUP PRODAJI OSIGURANJA MOTORNIH VOZIU
Vladimir Kovčić
POVEČANJE PREMIJE U OSIGURANJU AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Vera llić Sekros, Momčilo Popović
OSIGURANJE KORISNIKA TIR KARNETA
Predsedništvo Društva aktuara
PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA 0 OSIGURANJU IMOVINE I LICA
Branislava Žunjić
PORESKI TRETMAN KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZA.POSLENIH
Dr Siniša Ognjanović
KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA
Dr Jovan Ćirić
SAVETOVANJE 0 PREVARAMA U OSIGURANJU
PITANJA I ODGOVORI Katarina Ivančević KADA I POD KOJIM USLOVIMAMOŽE BITI POSTAVLJEN VRŠILAC DUŽNOSTI
DIREKTORA U ORGANIZACIJI ZA OSIGURANJE?
KAKAV JE REŽIM STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA U ORGANIZACIJI ZA
OSIGURANJE?
Vladimlr S. Delić
ŠTAJE TRANSFERNI RIZIK?
ŠTA JE ELEKTRONSKA TERETNICA?
ŠTASU KLUBOVI ZAZAŠTITU I NAKNADU?

SUDSKA PRAKSA
OSVRTI NA SUDSKE ODLUKE Vesna Borojević
OBAVEZE GARANTNOG FONDA ZA ŠTETE OD INOSTRANIH VOZILA
PREGLED SUDSKE PRAKSE
AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ OSIGURANJA
OSIGURANJE U SVETU PRIKAZ ČLANAKA
ELEKTRONSKATRGOVINA U OSIGURANJU IMOVINE I NEZGODE
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA KROZ TOKOVE OSIGURANJA
OD "CRVA" DO 'TROJANSKOG KONJA": BRZINA MUTACIJA OTEŽAVA BORBU
PROTIV VIRUSA
PRESUDA EVROPSKOG SUDA U PREDMETU 45/85
DELIKTI SA STRANIM ELEMENTOM: ODREĐIVANJE MERODAVNOG PRAVA U POSTUPKU PRED ENGLESKIM SUDOVIAAA
UKRATKO IZ SVETA
1.    SAD
2.    FRANCUSKA
3.    BELGIJA
4.    FINSKA/RUSIJA
5.    RUSIJA
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
KODEKS 0 PONAŠANJU U POSLOVIMA OSIGURANJA
INOSTRANI
ZAKON 0 OSIGURANJU REPUBLIKE HRVATSKE
DRUGA DIREKTIVA SAVETA EEZ NEŽIVOTNOG OSIGURANJA OD 22 JUNA 1988..

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA