Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2003Sprečavanje pranja novca u osiguranju

Predrag Kapor

Prestanak rada organizacije za osiguranje

Slobodan Ilijić

Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti

Dragiša Kecojević

Sadržaj Revije 1,2-2003

ČLANCI
Dr Predrag Kapor
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U OSIGURANJU
Mr Slobodan Ilijić
PRESTANAK RADA ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE
Dragiša Kecojević
NEKI ASPEKTI UTVRĐIVANJA PREMIJE U OSIGURANJU AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
Dušica Pantić
OSIGURANJE RATNIH RIZIKA AVIJACIJE PREMA USLOVIMA NA MEĐUNARODNOM
TRŽIŠTU
Mr Vojko Saksida
KRATAK OSVRT NA NEKE PODATKE IZ POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆIH I
REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U 2002. GODINI
Dragan Filipović
PLASMAN SREDSTAVA OSIGURANJA ŽIVOTA
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA Margerita Bošković, Momćilo Popović
OSIGURANJE OD ŠTETA USLED ZLOUPOTREBE PUTNIH I KREDITNIH KARTICA
Prof. dr Predrag Šulejić, Prof. dr Jovan Slavnić
PORUKE SA SAVETOVANJA NA PALIĆU 2003
Milena Kovaćević
PRIVATIZACIJA I PERSPEKTIVE OSIGURANJA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
Dr Siniša Ognjanović
MOTORNA VOZILA - INOVACIJE, BEZBEDNOST I OSIGURANJE
Mr Slobodan Ilijić
SLOBODA VOLJE I PRIVREDNA DRUŠTVA
Dr Zoran Radović
VODNI SAOBRAĆAJ U XXI VEKU
Katarina Ivančević
UGOVORNA ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE
PITANJA I ODGOVORI
ŠTA ZNAČI SKRAĆENICA S.O.L. U OSIGURANJU?
ŠTA JE SLIP U OSIGURANJU?
KOJE SU RAZLIKE IZMEĐU GENERALNE I PARTIKULARNE HAVARIJE?

SUDSKA PRAKSA
OSVRTI NA SUDSKE ODLUKE
Branko Rajičič
TENDEROM U VELIKI GUBITAK
PREGLED SUDSKE PRAKSE
AKTUELNA SUDSKA DRAKSA IZ OSIGURANJA
OSIGURANJE U SVETU PRIKAZ ČLANAKA
REFORMA PENZIONOG OSIGURANJA U FINSKOJ
"POVRATAK STARIM DOBRIM VREMENIMA"
ŠTA OSIGURANIK TREBA DA ZNA 0 OSIGURANJU PRAVNE ZAŠTITE
RUSIJA PLANIRA AUTONOMIJU ORGANA ZA NADZOR NAD DELATNOŠĆU
OSIGURANJA
DA Ll HOLIVUD UZIMA NA ZUB" OSIGURAVAČE?
PRAVNICI SKREĆU PAŽNJU NA PORAST SLUČAJEVA PREVARE
OSIGURAVAČI DOBILI SPOROVE PROTIV FANTOMSKIH PUTNIKA
ŠKOTSKA SPROVODI ZAKON UJEDINJENOG KRALJEVSTVA PROTIV PRANJA
NOVCA
ODGOVORNOST ARHITEKATA ZA IZBOR GRADEVINSKOG MATERIJALA
KINA PREDVIĐA STROŽIJE ZAHTEVE U POGLEDU REZERVI
SUDSKA PRAKSA
PRECEDENTNA ODGOVORNOST BROKERA REOSIGURANJA ZA NEPRIJAVLJIVANJE BITNIH ČINJENICA
PRESUDA EVROPSKOG SUDA U PREDMETU 270/83

BIBLIOGRAFIJA
EMMETT  J. VAUGHAN / THERESE M. VAUGHAN: OSNOVE OSIGURANJA-
UPRAVLJANJE RIZICiMA
PROF. DR JELENA KOČOVIĆ / PROF. DR PRFDRAG ŠULEJIĆ, -OSIGURANJE*
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
STATUT UDRUŽENJAOSIGURAVAJUĆIH ORGANIZACIJAJUGOSLAVIJE
INOSTRANI
ZAKON 0 OSIGURAfUU IMOVINE I LICA FEDERACIJE BIH
DRUGA DIREKTIVA SAVETA EEZ životnog osiguranja 90/619 od 8. novembra
1990
P R I L 0 G  NAJNIŽI OSIGURANI IZNOSI U OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE MOTORNIM VOZILOM u zemljama Sistema zelene karte i Multitateralnog garantnog sporazuma

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA