Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2003Pravni položaj brokera (re)osiguranja' u pravu Velike Britanije

Slobodan Jovanović

Terorizam - rizici i osiguranje

Jovan Ćirić

Osiguranje leasing poslova

Ivanka Spasić

Osiguranje izvoznih kredita

Jelena Gazivoda

Sadržaj Revije 3,4-2003

ČLANCI
Dr Siobodan Jovanović
PRAVNI POLOŽAJ BROKERA (RE)OSIGURANJA U PRAVU
VELIKE BRITANIJE     I
Dr Jovan Ćirić
TERORIZAM- RIZICI I OSIGURANJE   
Dr Ivanka Spasić
OSlGURANJE LEASING POSLOVA   
Mr Jelena Gazivoda OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA   

OSVRTI- ANALIZE- KOMENTARI
Ljubomir Popović
OBRAČUN NAKNADE IZ OSIGURANJA KOD OSIGURANJA IMOVINE
(CIVIL I INDUSTRIJA)   
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA Prof. dr llija Babić
NAKNADA ŠTETE I UGOVOR O OSIGURANJU   
Prof. dr Jclena Kočović
MEĐUNARCDNI SIMPOZIJUM IZ AKTUARSTVA    
Slavica Rakić
NOVI OBRAZOVNI PROFIL SREDNJOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA ZA POTREBE OSIGURANJA    

SUDSKA PRAKSA
Vesna Borojević
PRAVO OSIGURAVAČA NA REGRES PREMA
GARANTNOM FONDU   
Tanja Papić
PREGLED SUDSKE PRAKSE    
PITANJA I ODGOVORI
Vladimir S. Delić
ŠTA SVE ZNAČI REČ FRANŠIZA?
DA Ll SE MOŽE OSIGURATI RIZIK ODBIJANJA?
ŠTAJE RIZIK BOMBAŽE?    :   
OSIGURANJE U SVETU
PRIKAZ ČLANAKA
DIREKTNA TUŽBA TREĆEG OŠTEĆENOG LICA PROTIV OSIGURAVAČA U POMORSKOM OSIGURANJU SA POSEBNIM
OSVRTOM NA RAZVOJ U HRVATSKOM PRAVU    
OSIGURANJE ZA SLUČAJ PREKIDA RADA    
NOVOSTI U KOMBINOVANOM OSIGURANJU DOMAĆINSTVA OBAVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI - BONUS/MALUS    
SUDSKAPRAKSA
PRAVO INSOLVENTNIH ČLANOVA PULA NA NADOKNADU IZ UGOVORAO RECSIGURANJU   
UKRATKO IZ SVETA
FRANCUSKA
PENZIJSKO OSIGURANJE
OSIGURANJE PREDMETA VELIKE VREDNOSTI
RAST PREMIJE OSIGURANJA ŽIVOTA   
KINA/SINGAPUR
ISKLJUČENJE OSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA
ZAŠTETE KOJE NASTAJU USLED SARS VIRUSA    
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKE OSIGURAVAJUĆE I REOSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE TRAŽE ODLAGANJE PRIMENE EVROPSKIH MEĐUNARODNIH STANDARDA    
PROPISI I DOKUMENTI
DOMAĆI    
NACRT ZAKONA O OSIGURANJU
INOSTRANI
TREĆA DIREKTIVA SAVETA EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE O usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na direktno osiguranje, osim osiguranja života i kojom se nenjaju i dopunjuju direktive 73/239/EEZ i 88/357/EEZ     

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA