Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2004Mesto dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja u uporednom pravu i predlozi za reformu sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Ivanka Spasić

Proračun štete u saobraćaju za slučaj podeljene odgovornosti

Milan Vujanić Dragan Obradović

Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajućeg društva o izboru nosioca viškova rizika

Slobodan Jovanović

Glosarijum uz novi zakon o osiguranju

Slobodan Ilijić

Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi

Jelena Gazivoda

Sadržaj Revije 1,2-2004

C L A N C I
Dr Ivanka Spasić
MESTO DOPUNSKOG I PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U UPOREDNOM PRAVU I PREDLOZI ZA REFORMU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SRBIJI
Prof dr. Milan Vujanić/ Dragan Obradović
VEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA KADA POSTOJI PODELJENA ODGOVORNOST UČESNIKA
Dr Slobodan Jovanović
ULOGA AGENCIJA ZA OCENU FINASIJSKE SNAGE I BONITETA NA ODLUKU OSIGURAVAJUĆE ORGANIZACIJE O IZBORU NOSIOCA VIŠKOVA RIZIKA
Mr Slobodan llijić
GLOSARIJUM UZ NOVI ZAKON O OSIGURANJU
Mr Jelena Gazivoda
OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
Dr Predrag Kapor
OSIGURANJE U SVETU U 2003. GODINI I PROGNOZE ZA 2004. GODINU .. 42 Branko Rajičić
PRIMENA ZAKONA O OSIGURANJU
Katarina Ivančević
USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNE LICA KOJA SE PREDLAŽU ZA ČLANA UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA ILI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
Slavica Rakić
OSIGURANJE OBAVEZA PLAĆANJA UVOZNIH CARINA I DRUGIH
DAŽBINA ZA R.OBU POD REŽIMOM ATA
Prof dr Predrag Šulejić/Prof dr Jovan Slavnić/ dr J. Pak
PRIVREDA I PRAVO OSIGURANJA U TRANZICIJI. PALIĆ 2004
Prof. dr Jelena Kočović
MEDUNARODNI SIMPOZIJUM AKTUARA
PITANJA I ODGOVORI
Vladimir S. Delić
ŠTA ZNAČI U OSIGURANJU POJAM "BEZ USPEHA, NEMA NAGRADE" (NO CURE, NO PAY) ?
ŠTAJE KONOSMAN ? 

SUDSKA PRAKSA
PRESUDA USTAVNOG SUDA O SLOBODI UTVRGIVANJA PREMIJE U OSIGURANJU AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Mr Svetlana Jocović
PREGLED SUDSKE PRAKSE
OSIGURANJE U SVETU
DIREKTIVA U OBLASTI ZAGADIVANJA ŽIVOTNE SREDINE
OBAVEZE OSIGURAVAČA U POGLEDU OBAVEŠTAVANJA UGOVARAČA
OSIGURANJA U OSIGURANJU ŽIVOTA
OSIGURANJE PRAVNE ZAŠTITE - IZVEŠTAJ BOUQUIN
CENA OSIGURANJA AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
BIBLIOGRAFIJA
Prof. dr Radomir Vukadinović
KAKO USKLAĐIVATI DOMAĆE PROPISE SA
PRAVOM EVROPSKE UNIJE
Prof dr Boris Marović I Dr Slobodan Jovanović
"REOSIGURANJE"
Dr Jova Miloradić
EKONOMSKI EFEKTI OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI AP VOJVODINE
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
TEKST NACRTA ZAKONA O OSIGURANJU
(OKTOBAR 2003.) U ODNOSU NA KONAĆNI TEKST ZAKONA
TEKST PREDLOGA ZAKONA O OSIGURANJU U ODNOSU NA
KONAČNI TEKST ZAKONA
ODLUKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE LICA KOJA SE PREDLAŽU ZA ČLANA UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA. ILI DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
REZULTATI POSLOVANJA ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2003. GODINI
STRANI
TREĆA DIREKTIVA 92J96 OD 10.11. 1991.O USKLADIVANJU ZAKONSKIH, PODZAKONSKIH I UPRAVNIH AKATA KOJA SE ODNOSE NA DIREKTNO OSIGURANJE ŽIVOTA 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA